Автор Тема: Българският език и произходът на българите в Х части / VІІІ част /  (Прочетена 4520 пъти)

Неактивен truthfinder

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 38
 • Респект: 0
                                                                     VІІІ част
VІ. Показателната балканска езикова ситуация – влиянието на българския над другите балкански езици


    Тази ситуация е много показателна, защото на малко пространство има струпани 8 езика, като един – турският е от друго езиково семейство. Няма да разглеждаме малките влияния, които си оказват езиците един на друг. А ще разгледаме основното влияние, което оказва българският език върху езиците около себе си. Защото, чрез това свое влияние, българският език тласка балканските езици към основна промяна на граматическата им система. Или преминаването им към аналитизъм. Именно затова се обръща внимание на глаголната система и падежите, като ще припомним отново, че колкото повече глаголни времена има и глаголната система е по-развита, толкова аналитизмът е по-развит. Ще припомним, че има и преходен период, когато има натрупани не малко глаголни времена, но падежите още не са почнали да изпадат. Затова и изпадането на падежите след преходния период е един от основните показатели за развитието на аналитизма. Ето съответните езици :
1.   – български
2.   – сръбски
3.   – албански
4.   – гръцки
5.   – румънски – от чиста географска гледна точка държавата Румъния не се намира на Балканския полуостров, защото само пространството на юг от Дунав се смята за Балкански полуостров. Но културно и исторически Румъния е свързана с Балканите, плюс това има много румънски общности, разселени из полуострова.
6.   – турски
7.   – словенски – приблизително половината от територията на Словения е на Балканския полуостров. Най-северозападното ъгълче на полуострова. Поради тази причина, българският език  няма много вземане даване със словенския. Но сме длъжни да го отбележим.
8.   – италиански – това е град Триест и неговата най-близка околност. Пак най-северозападното ъгълче на полуострова. Донякъде италианския, все още, може би се употребява  и в Далмация, която е владение на Хърватия. И с италианския българският език няма съвсем преки контакти, но сме длъжни и него да  отбележим.

    Нас ни интересуват езиците, с които българският е в най-големи контакти. Това са сръбски, гръцки, румънски, албански, турски или общо 5 езика. Ще се обърне внимание и на влашки и каракачански. Но при тях случаят е по различен. Именно ситуацията с изброените по-горе 5 езика, най-ясно показва влиянието на българския език над другите и категорично още повече изтъква тракопеласгийския произход на българите. Напомняме отново, че езиците се развиват от синтетизъм към аналитизъм. Като аналитичният език влияе върху синтетичния. Най-важното, този процес трае хилядолетия, а не броени векове. От изброените по-горе 5 езика, с които българският има по-големи контакти, само нашият език е преминал изцяло към аналитизъм с незначителни падежни остатъци. Това означава, че той е езикът, който влияее върху останалите. Другите езици все още не са преминали. Някои са по-близко, други по-далече. В зависимост от това кой колко глаголни времена е натрупал и колко падежа е изпуснал под влиянието на българския език. Колкото по-продължителен е периодът на влияние на българския език, толкова повече стъпки към аналитизъм има в езикът, търпящ въздействието на българската реч. Затова по-надолу просто се отбелязват глаголните времена и падежите в съответните езици, от което личи и кой какво влияние е понесъл от българския говор.
    В основни линии се знае, кой кога е дошъл на Балканите. Далеч преди другите на полуострова са траките /тракопеласгите / - българите. Гърците, ако  приемем Микена за тяхното начало тук, означава, че са около 2700 гдини преди новата ера на полуострова. Траките / тракопеласгите /, тоест българите, най-малко 3000 години преди тях или от времето на неолита, меднокаменната епоха. Румънците – с идването на римските легиони, самото начало на новата ера, албанците – може би малко след тях, сърбите – 5-6 век от новата ера, турците – 14 век от новата ера. Интересно е, че развитието на езиците съвпада с тази периодизация. Например българите  имат 9 глаголни времена днес и никакви падежи – звателният не се брои. Най-близко до тях са гърците – 8 глаголни времена, 4 падежа / без звателния / в говора “катаревуса”, като един падеж – дателния се използва малко. В говора “Димотики”- 3 падежа / без звателния /, като един падеж – родителния има тенденция към ограничаване. В старогръцкия, за него се съди от първите писмени паметници на гръцкия език или от преди около 3000 години, е имал почти същите глаголни времена и 8 падежа със звателния, без него падежите са 7, отпаднали са 3 падежа. В момента в съвременния гръцки има тенденция да отпаднат още 2, но все още не са изчезнали изцяло. Или за около 3-4 хилядолетия изпадат 3 падежа. Най-важното, това не са всичките в дадения език. Което ясно показва, че 6 падежа / всичките, без звателния, който не се брои / в българския език през 12-14 в. от новата ера не могат да изпаднат само за 3 века. И ситуацията не е изключение както някои ще се опитат да кажат. Беше обяснено защо. Защото, ако българският език имаше 6-7 падежа до 12 в. от новата ера, то той не би могъл да тласне езиците окло себе си към аналитизъм. А всички езици около него показват развитие към аналитизъм. Естествено е гръцкият език да бъде най-близко до минаване към пълен аналитизъм, защото най-дълго е под влиянието на българския език.
   Румънският език. В самото начало на новата ера римляните завладяват Балканите, а през 105 г. от новата ера нахлуват и на север от Дунав в Дакия. Тук ще дадем  сравнителна граматическа таблица между румънски, влашки и латински език, за да се види, че са почти с еднакви граматики и от таблицата най-ясно ще си проличи къде точно е влиянието на българския.
 
Румънски език :
 
Падежи –                                                Глаголни времена –     
                 1. Именителен                                             1. Сегашно време
                 2. Родителен                                                2. Минало несвършено време-imperfect                               
        3. Дателен                                                    3. Минало неопределено време-perfect
                 4. Винителен                                               4. Просто минало време-aorist
                 5. Звателен                                                   5. Минало предварително време
                                                                                       6. Бъдеще време
                                                                                       7. Бъдеще предварително време
Влашки :

Падежи –                                                  Глаголни времена –
                                                                                      1. Сегашно време
                                                                                      2. Минало несвършено време-imperfect
1.   Именителен                                           3. Просто минало време-aorist
2.   Родителен                                              4. Минало неопределено време-perfect
3.   Дателен                                                  5. Минало предварително време
4.   Винителен                                             6. Бъдеще време
5.   Звателен                                                 7. Бъдеще предварително време


Латински език :

Падежи –                                                   Глаголни времена –
                                                                                     1. Сегашно време
                                                                                     2. Минало несвършено време                 
1.   Именителен                                           3. Просто минало време-aorist                                             
2.   Родителен                                              4. Минало предварително време
3.   Дателен                                                  5. Бъдеще време
4.   Винителен                                             6. Бъдеще предварително време
5.   Звателен
6.   Аблативен


Окончанията в посочените категории за посочените езици са сходни.

  Виждате, че влашкият е диалект на румънския, освен граматиката има и преобладаващо сходна лексика с румънския език. Или власите са румънци. Нищожна е вероятността да са друг народ, който изцяло е приел румънския език. Защото се забелязва, че влашки и румънски имат едно и също развитие от латинския език. Няма и данни за идването на власите отдругаде. Разбира се трябва да се направят ДНК и антропологически изследвания на власи и румънци, както е направено при нас българите. Но от направените сравнения на езиците, може да се каже, че румънците са наследници на римските легиони и са дошли на Балканите в самото начало на новата ера. Хората, съставляващи тези легиони, са говорили някаква радновидност на латинския език. Сигурно са били от различни народности. Коя народност е била мнозинство не се знае. Вероятността траките /тракопеласгите / - българите да са били най-много е неправдоподобна. Защото в такъв случай румънците щяха да говорят изцяло аналитичен език като нас, само лексиката им щеше да е преобладаващо латинска. Както е при другите романски народи. Говорихме за това по-горе. Обяснихме, че поради тази причина останалите романски народи, без румънците, се явяват наследници, главно, на келтите. Въпреки всичко, пак ще повторим, е хубаво да се направят ДНК и антропологически изследвания на румънците, за да се види дали покритието е пълно със структурата на езика. Както е при нас българите. По-горе споменахме, че от таблицата се вижда, че румънският и влашкият имат едно и също развитие от латинския език. Но от таблицата също се забелязва, че имат силно влияние и от българския език. Това е наличието на сложното минало перфектно време – минало неопределено време, което липсва в латинския език. Именно, основно, то показва тласъкът към аналитизъм, който българският език е дал на румънския. От таблицата се вижда как латинският език, също, е навлезнал в някаква степен към аналитизъм, въпреки преобладаващо синтетичния си характер. Наличието на сложните глаголни времена – отдавна минало / минало предварително време / и бъдеще предварително са съответните показатели. Тук влияние е оказал етруският език, сходен на тракийския, както и пеласгийският, защото пеласгите също са населявали Апенините, като етруските, и са предци на траките. Или в още по-далечното минало имаме косвено влияние на българския над румънския, чрез техните езици основи. Тракопеласгийският или първоосновата на българския е оказал влияние над всички езици, с които е имал досег. Въобще българският език се движи в едно синтетично море. Нито тук на Балканите слелите се пеласги и траки и образували българският народ, нито извън Балканите по пътя си в Азия, този български народ не среща аналитичен език, който да му окаже влияние. И естесвено българският език, по закона за развитието на езиците, тласка всички езици, с които си има работа за по-дълго време, към аналитизъм.
   Албанският език – Той има 5 падежа, което е малко условно казано. Защото освен Именителен, Родителен, Дателен, Винителен има и Аблативен падеж, който включва в себе си няколко падежа. Глаголните времена са 8, като едно – отдавна минало свършено време се употребява рядко и се заменя с минало предварително време. Подобно е положението със сръбския език. Горе долу толкова глаголни времена, но твърдо 7 падежа със звателния – точно същите както са и в другите славянски езици. Сърбите са на Балканите от 5 век от новата ера. Би следвало и албанците, поради сходството в развитието на езиците им, вследствие на упражняватия аналитизъм от страна на българския, да са и те горе долу от тогава на полуострова. Ще ги сложим малко по-рано, защото все пак падежите при тях са по-малко. Не можем да ги причислим към илирите, поради обстоятелството, че илирите са старо местно балканско население, сходно на траките и поради тази причина езикът на албанците трябваше да е аналитичен като нашия. С една дума родината на албанците трябва да се търси извън Балканския полуостров и някъде около 3 век от новата ера да се предполага, че са дошли. Но възможно е да са дошли и с донякъде аналитично развитие. Това прави много трудно определяне на времето им на идване. Не можем да се хванем за някои сродни на техния езици, защото не познаваме такива. И не можем да разберем дали са имали, започнато аналитично влияние отдругаде. Докато при сърбите положението е друго.
 
« Последна редакция: Септември 13, 2012, 10:40:42 от truthfinder »

БГ История


Неактивен sim4o

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 1051
 • Респект: 8

Напомняме отново, че езиците се развиват от синтетизъм към аналитизъм. Като аналитичният език влияе върху синтетичния. Най-важното, този процес трае хилядолетия, а не броени векове. От изброените по-горе 5 езика, с които българският има по-големи контакти, само нашият език е преминал изцяло към аналитизъм с незначителни падежни остатъци. Това означава, че той е езикът, който влияее върху останалите. Другите езици все още не са преминали.
                                                                     


По принцип - вярни разсъждения и научно коректни!
Но .... въпросът с хилядолетията нещо ...

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA

като за начало-елементарни обяснения.. от Уикипедия ...

Староанглийският език (наричан още англосаксонски) е стара форма на английския език, говорена в части от днешна Англия и южна Шотландия в периода от средата на 5 век до средата на 12 век.

 Той е западногермански език и следователно е сроден със старофризийския и старосаксонския. Той е също така много близък със старонорвежкия (и оттук – със съвременния исландски език).

 За разлика от съвременния английски език, в староанглийския език има богато разнообразие от морфологични форми – поддържа няколко различни падежи: именителен, винителен, родителен, дателен и творителен, остатъци от които има само в няколко местоимения в съвременния английски.

 В староанглийски думите се пишат така, както се изговарят.
 
Староанглийският език не е статичен, употребата му обхваща период от около 700 години – от заселването на англосаксонците в Англия през 5 век до времето след норманското нашествие през 1066, когато езикът претърпява доста голяма и драстична промяна.

 Староанглийският асимилира някои черти на езиците, с които влиза в контакт, като например келтските езици и с двата варианта на старонорвежкия – от нахлуващите викинги, които завладяват и управляват Дейнлоу в североизточната част на Англия.
 
Картината на староанглийския става още по-усложнена от изобилието на диалекти. В староанглийския има четири главни диалекта: кентски, мерсийски, нортумбрийски и западносаксонски (уесекски).

 Всеки от тези диалекти е свързан със съответното независимо кралство на острова. От тях Нортумбрия и по-голямата част на Мерсия биват завладени от викингите през 9 век.

Незавладяната част от Мерсия и кралство Кент, които успешно се защитават от викингите, се обединяват с Уесекс.
 

Огромно количество от достигналите до нас документи от англосаксонския период са написани на западносаксонски, диалектът на Уесекс, кралството на Алфред..

 В староанглийски има пет падежа: именителен, родителен, дателен, винителен и творителен.


Като виждама ЧЕ ..
1.ЕЗИК БЕЗ ПАДЕЖИ (СЪВРЕМЕНЕН АНГЛИЙСКИ) СЕ ПОЛУЧАВА ОТ ЕЗИЦИ С ПАДЕЖИ (ВИКИНГСКИ-ЗАПАДНОСКАНДИНАВСКИ , СТАРОИСЛАНДСКИ , ГЕРМАНСКИ, ЛАТИНСКИ)..
2.ПРОЦЕСЪТ ПРОТИЧА БУРНО ЗА ОК. 700-800 ГОДИНИ!

И ВЪПРЕКИ ЧЕ Е БЕЗ ПАДЕЖИ ТОЙ (АНГЛИЙСКИЯТ) Е ПО-НОВ ОТ СКАНДИНАВСКИ, ГЕРМАНСКИ И ЛАТИНСКИ ..
... та това за английския ..
..не смятам повече да обяснявам примера си ...
« Последна редакция: Януари 14, 2014, 09:22:42 от sim4o »

Неактивен truthfinder

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 38
 • Респект: 0
 По изключение ще отговоря на sim40, защото той повдига нещо много важно. Аналитизмът в английския не е дошъл за 700-800  години, а за много повече. Защото писменият език е един, откъдето се вадят заключенията, а говоримият е друг. Между 2-12 век не е имало звукозаписна техника и не знаем какъв е бил говоримият в Британия. Тези 700-800 години отразяват отхвърляне на несвойствените падежи от говоримия език в писмената реч. Прочетете часта "Какво пакзват писмените паметници на средновековна Дунавска България". Там където няма големи разминавания между писмена и говорима реч, минаването към аналитизъм трае хилядолетия. Гръцкият език има писмени паметници от 3000 години и се вижда, че езикът още не е минал изцяло към аналитизъм. Защото виждаме в наши дни как говорят гърците. Със славянските езици също може да се даде пример и много други.

Неактивен sim4o

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 1051
 • Респект: 8
Аналитизмът в английския не е дошъл за 700-800  години, а за много повече. Защото писменият език е един, откъдето се вадят заключенията, а говоримият е друг. Между 2-12 век не е имало звукозаписна техника и не знаем какъв е бил говоримият в Британия. Тези 700-800 години отразяват отхвърляне на несвойствените падежи от говоримия език в писмената реч....... Там където няма големи разминавания между писмена и говорима реч, минаването към аналитизъм трае хилядолетия.
ЗАПОЧВАМЕ с годините .. .. според изследователи падежите в Англия напълно отпадат за 300 -400...
Започваме и със невероятно странното твърдение,че говоримият език в Англия от 2 век би могъл да има нещо общо с по-късният английски ..
АМИ ЗНАЕМ КАКЪВ Е БИЛ ЕЗИКЪТ В БРИТАНИЯ- БРИТАНСКИ във 2 век .. - КЕЛТСКИ - СЕГА ИМА ОСТАТЪЦИ ОТ  НЕГО НА ПОЛУОСТРОВ БРЕТАН!
Дали преди 5 век е и могло да има саксонски в Англия??!?!!?? .. АМИ НЕВЪЗМОЖНО Е, ЗАЩОТО САКНОНЦИТЕ СЕ ЗАСЕЛВАТ МАСОВО ЕДВА СЛЕД 490 ГОДИНА...
А келтският, бретонски език - ами изчезва.. саксонски остава говорим??!
Различавал ли се е езикът на саксонците заселили се в Англия с този на саксонците останали в Саксония..
НЕ - разбира се-един и същ е бил! .. саксонците в 5 век са си били саксонци,много ясно!!!
.. а дали не е имало говорим саксонски 4- 5 век - без падежи.. и писмен ,с падежи??! ..
това ни се подхвърля май , а??! ..

...Първо- да видим дали говоримият САКСОНСКИ сега Е С ПАДЕЖИ .. Най-добре да видим някой саксонец, нали - най-известният саксонец днес си е Госпожа Меркел. С падежи ли говори сега жената, или без - ами използва си Меркел падежи, дателен, винителен родителен ... ето го и изводът ни- ясна работа- СЕГА В МОМЕНТА, САКСОНСКИЯТ Е С ПАДЕЖИ!!!!!!

А за германците-саксонците в Англия се твърди май че са на острова не от 5 век а от 2  .. .. ??????? (нелегални, крият се та да не ги набарат римските власти.. и като се крият никой не забелязва германци - саксонци, ни северни германци дошли от Дания, а виждат само брити-келти)
.. и твърди ни се, че кой знае защо .. някакви тайствени хора пишат с падежи, на изкуствен език , неговорим  .. и постепееееннноооооо .. съгласно някакъв тайствен план .. променят ПИСМЕННИЯТ СТАРОАНГЛИЙСКИ ОТ ЕЗИК С ПАДЕЖИ - КЪМ СЪВРЕМЕНЕН АНГЛИЙСКИ - БЕЗ ПАДЕЖИ .. координирано .. по целия остров .. като, за да ни объркат и заблудят и да мислим ние в бъдещето ,че това което се пише-староанглийския с падежи- е жив,говорим език, намесват във всичко и диалектни форми..

Най-логичното обяснение е .. ами така се е развивал саксонският в Англия ..  ... Като промените, могат да се проследят постепенно .. по писменните източници .. имаме староанглийски, имаме средноанглийски ... имаме западносаксонски от 11 век да речем ....

АКО Е ИМАЛО ЕДИН ГОВОРИМ  жив език,без падежи , и един неговорим- староанглийски с падежи  КЪДЕ И КАК ПИСМОВНИТЕ ХОРА В БРИТАНИЯ , СА НАУЧАВАЛИ ТОЗИ ИЗКУСТВЕН НЕГОВОРИМ ЕЗИК??!?!
В загадъчни курсове и школи??!

Ще припомним  .. пишело се е в Англия много- почти във всяка църква във всяко село,имаме писана хроника  има официални хроники- от владетеля и т.н.??!

Но писарите, както и цялото население СЕ ТВЪРДИ,ЧЕ  СИ ГОВОРЯТ ДРУГ АНГЛИЙСКИ- СЪС СЪВСЕМ ДРУГА ГРАМАТИКА- ОТ КЪДЕ ЗНАЯТ КЪДЕ КОЙ ПАДЕЖ ДА СЛОЖАТ пишейки??!

Ами курсове .. с откъсване от производството - така е разпоредил, сигурно Крал Алфред ...
« Последна редакция: Януари 14, 2014, 09:26:08 от sim4o »

Неактивен sim4o

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 1051
 • Респект: 8
Но защо ни се опява ЧЕ ПРОМЯНА ОТ ЕЗИК С ПАДЕЖИ, КЪМ ЕЗИК БЕЗ ПАДЕЖИ МОЖЕ ДА СТАНЕ ЗА ХИЛЯДОЛЕТИЯ, А НЕ ЗА 300 ГОДИНИ?
Аналитизмът в английския не е дошъл за 700-800  години, а за много повече. ..... Между 2-12 век  и не знаем какъв е бил говоримият в Британия.

Някои, не знаете.. някои - знаем ....  ;) британци е имало и на островите, и на отсрещния бряг - в полуостров Бретан ги има и до днес ...

ей ви я песен на говоримият във втори век език в Британските острови ..
.. сега вече ще знаете и вие .. ще викате благодарни "Симчо ни научи" ..

http://www.youtube.com/watch?v=P1001Xjug6g&feature=related

Тези години отразяват отхвърляне на несвойствените падежи от говоримия език в писмената реч. 

Бе какви 800 или 1000 години  .. ?! .. тогава-преди 1000 години - на остров Британия имало ли е въобще саксонци??! .. от къде са се взели ..
 
ПРЕЗ ТЕЗИ ХИЛЯДОЛЕТИЯ- ГОВОРИМИЯТ ЕЗИК В БРИТАНИЯ-КЕЛТСКИ??! .. КВИ САКСОНЦИ, КВИ ГЕРМАНЦИ, КВИ ПЕТ ЛЕВА .. Искай си парите обратно,момче, от който те е учил .. ами КЕЛТСКИЯТ И В МОМЕНТА (където все още се говори) НЕ Е АНАЛИТИЧЕН а и В МОМЕНТА, ВЪПРЕКИ ХИЛЯДОЛЕТНАТА СИ СТАРИННОСТ Е С ПАДЕЖИ!
В шотлсандския  Gàidhlig; англ. Gaelic, или Scottish Gaelic падежите са ЧЕТИРИ!

300-400 излизат да са годините на отпадане на падежите в англосаксонския и образуване на аналитичен език... като годините са съвсем просто сметнати ...

Ето пак Англия- поне там събитията маркирани ....

ЕТО КОИ СЪбИТИЯ МАРКИРАТ ВРЕМЕТО ..

1.Заселване на саксонците .. това е станало бая след 2 век, да кажа .. ...  за да е било възможно това отсрещният бряг-днешна Белгия,Германия и Холандия  е трябвало да са населени с гермванци.. Какво насалание е имало по времето на Римската Империя? .. ами народите белги, батави, брити, венеди и т.н.- описани са в книгата за Галските войни..
Едва падането на римският лимес , дава възможност да се говори за масово присъствие на саксонци и въобще германи на запад от Рейн !..
това 2 век ли е?!?! .. ами не е-всякакви обратни твърдения зая 2 век са налудни..!

2.Заселването на викингина Британските острови- идващи от север- Фарьор и Исландия ,от Дания и Норвегия ..-говорещи староисландски и старонорвежки и датско владичество над Англия .. кога е това  - 2 век??  .. Не е 2 век ,определено не е .. по-горе съм цитирал Уикипедия ... ето ...От тях Нортумбрия и по-голямата част на Мерсия биват завладени от викингите през 9 век. Незавладяната част от Мерсия и кралство Кент, които успешно се защитават от викингите, се обединяват с Уесекс
   ключовото в Уикипедия е ... викингите през 9 век т.е .. според историческите извори, във втори век, не би могло да има викинги.. ерго,  думи  не могат да дойдат от старонорвежки в английския преди 9 век!

3.Владичеството над Англия от хора говорещи варианта на лингва латина вулгара, наричан старофренски .. това е също ясно кога е ... след битката при Хейстингс през 1066... преди Хейстингс, Вилхем Нормандски - Завоевателя и неговите хора, въобще не са и стъпвали на острова ..

..  какви хилядолетия?...   :-*  :-*

Какъв втори век??!???! :-* :-*  ами във ВТОРИ ВЕК СИ ИМАМЕ БРИТИ-ТО И СЕГА ИМАМЕ БРЕТОНЦИ  с техен си език ...  НА ПОЛУОСТРОВ БРЕТАН ВЪВ ФРАНЦИЯ.. ЕТО ПЕСЕН НА ПОДОБЕН ЕЗИК ??!

http://www.youtube.com/watch?v=xButjfhZWVU 

на някой това да прилича на английски???!???!???!?!?!..

И е ясно ТОЧНО КАК ПОСТЕПЕННО СТАРОАНГЛИЙСКИЯ СЕ Е ПРОМЕНЯЛ??!
... ето пак от Уикипедия ..."староанглийски (Old English), , не винаги е имал едно и също значение. Например, той е означавал по-стария вариант на съвременния английски (този, използван от Шекспир и в превода на Библията на английски, наречен Библия на крал Джеймс), който лингвистите наричат сега ранен съвременен английски (Early Modern English). В някои по-стари издания на речника на Уебстър, например това от 1913 г. Old English се отнася за средноанглийски, или по-точно, за средноанглийския, използван в периода от 1150 до 1350 г., а по-старата форма на езика се нарича изключително само англосаксонски (Anglo-Saxon). [1]
..
и така - да повторим  .. средноанглийският се приема да е някъде 1150-1350.... ..!!
а пък след 1350 ... имаме втория вариант .. а след 16 век - имаме вече език на Шекспир -съвсем близък до сегашния .. без падежи ..
.. и?! .. от 1350 г. до 16 век .. за това време от няколко различни езика се е развил един- аналитичен!
.. и от 1350 ??! .. са хилядолетия??!


АКО пък  ИМАМЕ НЯКАКЪВ ГОВОРИМ, ТАЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - НЕОТБЕЛЯЗАН НИКЪДЕ ПИСМЕНО.. от втори век или някой друг век - въпросът е КЪДЕ АДЖЕБА СЕ Е ГОВОРИЛ ТОЯ ЕЗИК?!
На Британските острови?!  .. по времето на римляните там не е имало, както се твърди- келтски племена, брити, скоти и т.н. а саксонци и нормани??! ... как това е възможно?!?!
.. или другаде се е оформяла за хилядолетия загубата на падежите от саксонския, латинския и старонорвежкия ??!  ... някакво тайственно кътче, на планетата Земя, където, за хилядолетия, от саксонски и под влиянието нат староисландски и латински, се е оформил днешният английски??!

Хилядолетията да предположим - ясни .. кътчето- неизвестно.. Къде ли е било това??!
Щото Британските острови- заети .. на тях има, за тези хилядолетия брити - съвсем различни хора - а не саксонци ...
ето още една песен, на езикът, говорен преди 2000 години на Британските острови ....


http://www.youtube.com/watch?v=P1001Xjug6g&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=shV-tT8cY-A&feature=related.. та ... това са просто някои мои разсъждения.. досежно хилядолетията, само .. за това говоря сега ..
..иначе- забележки имам много по предложения материал - но го прочетох внимателно.. и признавам определена научна стойност на някои от твърденията..

Историята на средновековна Англия.. след 1066 година нататък, да речем .. а доста добре изучена .. НИКЪДЕ НЕ СЕ СПОМЕНАВА ЗА НЯКАКЪВ ТАЕН, САМО ГОВОРИМ ЕЗИК  .. С ОТПАДАЩИ ПРЕЗ ХИЛЯДОЛЕТИЯТА ПАДЕЖИ .. И ДРУГ ЕЗИК - АНГЛИЙСКИ .. КОЙТО ПЪК Е САМО ПИСМЕН .... и това в течение на хилядолетия??!?!?!

ТВЪРДЕНИЯ,ЧЕ СЪЩЕСТВАТ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ХИЛЯДОЛЕТИЯ ДВА ЕЗИКА В АНГЛИЯ .. ТАЕН И ЯВЕН .. които тайни езици никой никога не е разкрил и разбрал .. ... МИ СЕ СТРУВАТ , ИЗВИНЯВАЙТЕ , НАЛУДНИ ...  :'(

още по-налудно е, да се твърди, че е имало, от хилядолетия , таен език .. и то говорен в същата тая Британия .. който език явно ще да е бил май някакъв саксонски - сходен със съвременният англосаксонски .. противопоставен на явният - известен сега на всички историци и изследователи - келтски - британски, запазен в Уелс, на полуостров Бретон на континента,  и в някои райони на Шотландия ....
« Последна редакция: Февруари 02, 2014, 02:14:28 от sim4o »

Неактивен sim4o

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 1051
 • Респект: 8
                                                               

  Виждате, че влашкият е диалект на румънския, освен граматиката има и преобладаващо сходна лексика с румънския език. Или власите са румънци. Нищожна е вероятността да са друг народ, който изцяло е приел румънския език. Защото се забелязва, че влашки и румънски имат едно и също развитие от латинския език. Няма и данни за идването на власите отдругаде. Разбира се трябва да се направят ДНК и антропологически изследвания на власи и румънци, както е направено при нас българите. Но от направените сравнения на езиците, може да се каже, че румънците са наследници на римските легиони и са дошли на Балканите в самото начало на новата ера. Хората, съставляващи тези легиони, са говорили някаква радновидност на латинския език. Сигурно са били от различни народности. Коя народност е била мнозинство не се знае. Вероятността траките /тракопеласгите / - българите да са били най-много е неправдоподобна

 

и още забележки  .. след като видяхме ЧЕ Е НЕВЪЗМОЖНО АНГЛОСАКСОНСКИЯ ЕЗИК ДА СЕ Е РАЗВИЛ ЗА ХИЛЯДОЛЕТИЯ НА БРИТАНСКИТЕ ОСТРОВИ , ПО ПРОСТАТА ПРИЧИНА ЧЕ ТАМ Е НЯМАЛО САКСОНЦИ И НОРМАНИ които да живеят  ХИЛЯДОЛЕТИЯ ..  да разгледаме и твърденията за румънците .. безспорно- интересни ..

... "..че румънците са наследници на римските легиони и са дошли на Балканите в самото начало на новата ера. Хората, съставляващи тези легиони, са говорили някаква разновидност на латинския език. Сигурно са били от различни народности. Коя народност е била мнозинство не се знае. Вероятността траките /тракопеласгите / - българите да са били най-много е неправдоподобна

 почвам отзад-напред ..
разбира се ,че версията за многобройност на траки в легионите е неправдоподобна и малоумна, щото не е било така .. Траян напада с девет легиона (а втората война има още два..) та да е имало в 11 -те легиона основно  траки и ТОВА ДА СЕ ТВЪРДИ Е ПЪЛНО БЕЗУМИЕ И ПОКАЗВАНЕ НА НЕЗНАНИЕ!
Според някои свидетелства легионите, спомагателните части и допълнителните отряди (инженерни, снабдителски и т.н.) са броили ок 200 000 души .. дето е речено ..
Вероятността траките да са били най-много е неправдоподобна Ами вероятноста, траките, да изкарат в 105 година - Двеста хиляди военни ефективи- е нулева, а всеки който въобще го и помисля това е идиот ...
Кои легиони пък остават в Дакия .. ами например ..Legio V Macedonica VII Pia VII Fidelis Constans е дислоциран там .. .
 
Легионите отиват в Румъния по времето на Траян (106 година .. за това смело се казва като датиране "самото начало на новата ера" и се изтеглят при Аврелиан ..271 година.. сигурно за това ще се обясни "в самият край на новата ера") ЗНАЕ СЕ КОИ СА ЛЕГИОНИТЕ ..И КАКВИ СЛУЖАТ В ТЯХ - КЪДЕ СА ФОРМИРАНИ..?!..И?!?! ... ми то ясно, какво може да се умува ..


Хората, съставляващи тези легиони, са говорили някаква разновидност на латинския език. Сигурно са били от различни народности. Коя народност е била мнозинство не се знае.
...

.. не се знае- от някои ..  :D :D
 други,  поне знаем горе-долу, кой легион къде е рекрутиран ...  ;) ;)
 
Ами в иберийските легион, иберийците са били мнозинство- това някои хора и го знаем .. и трябва, на авторът да му се обясни - че доста от легионите участващи във военната кампания от 105 година- не остават на място, а след това са прехвърлени от Император Траян  в Месопотамия .. много често легиони от едно или друго място, се прехвърлят из Римската Империя, когато някъде има военни действия- например при Императорите Тит и Веспасиан - легиони се прехвърлят в Юдея.
И ЩЕ СПОМЕНЕМ, и за КОЛОНИСТИТЕ, ЗАСЕЛЕНИ НА ЗЕМИТЕ В РУМЪНИЯ , факт който авторът може и да не е чувал ...

ето сега пак Уикипедия .. че то въпросът, въпреки че Уики-то съвсем отгоре се занимава с проблемът е явно доста сложен ..
... неясно как авторът на цитираните по-горе разсъждения се осмелява без грам доказателство да прави смели изводи... власите,значи произлизат от румънците,а?!?

... "Неизяснен до днес от науката и политиката въпрос е какво се е случило през вековете след 271 г. в римската провинция Дакия, след изтеглянето на римската армия оттам. Циркулират следните хипотези:
 1.Не само римските войски, но и голяма част от населението от лявата част на Дунав са се оттеглили в земите на днешна Сърбия. Така големи пространства от днешна Румъния са останали без население до идването на славяните и последващото им заселване с унгарци.
 2.От региона се е оттеглила само римската армия и управлението на провинцията. Населението е останало в Дакия.
 3.Теорията за дако-римския континуитет смята, че след изтеглянето на римските войски, романизираното местно население от даки се е оттеглило в планините, където е преживяло времената на великото преселение на народите. Според тази теория, малките държавни образувания в късното средновековие в Трансилвания са румънски, но са разрушени от унгарските завоеватели. Наскоро християнизираното ранно-румънско население е било "поробено" от унгарците.
 
Аргументи в полза на първата теория:
 Днес не съществуват топоними от римско време.
 Има многобройни прилики в езиковата структура на румънския и албанския езици. Това би могло да се обясни най-лесно с евентуалното директно съседство на албанци и румънци в областта на Косово. Възможно е обаче приликите да идват от общи тракийски и римски езикови корени в планинските страни, каквито са Албания на Балканите и Румъния в Карпатите.
 

 По-нататъшното разпространение на румънския език по целия Балкански полуостров чак до Гърция вероятно се дължи на това, че в късните антични времена и ранното средновековие “пра-румънците” са водели чергарски живот, грижейки се за стадата си (както живеят и до днес арумъните). Това обяснява и липсата на континуитет в обитаването на територията... "..


ето и още .. въпросът наистина е мнооого сложен .. просто с тези данни отгоре-отгоре го докосваме...
.. "Официалната румънска версия за произхода на днешните румънците гласи, че те са романизирани местни жители на региона, и в частност на тези отвъд Дунава, по времето на Римската империя. В земите на север от линията на Иречек на Балканите преобладава латинското влияние и се налага латинския език, пред елинското и елинизацията на юг. Според днешната официалната румънска историография, румънците са наследници на романизирано автохтонно население (даки, евентуално гети, траки и илири), и на заселените по днешните румънски земи римски колониалисти (виж Дакия).[1][2][3]
 
Аргументи за теорията:
 
 Основна статия: Власи
 
Регионът на Югоизточна Европа е обитаван от власи през цялото средновековие.
 
Аргументи против
 
Румънската културна и писмена традиция през цялото средновековие е с предимно старобългарски произход (до 16 век официален език във Влашко и Молдова, с влияние и в Трансилвания, е среднобългарския), а употребяваната азбука до 1859 г., т.е. до обединението на Влашко и Молдова, е румънската кирилица. Влиянието на старобългарската култура в т.нар. Отвъддунавска България е значително, като след заселването на Дакия от славините, топонимията в региона е изцяло променена, което изключва наличието на многобройно автохтонно население в региона. И до днес, въпреки наложената изкуствено романизация в обединеното княжество Влахия и Молдавия през 19 век, в румънския език има значителна славянобългарска лексика наследена от миналото.
 
Срещу официалната румънска теза за произхода на днешните румънци са и обстоятелствата, че римската колонизация на Дакия е екстензивна и сравнително краткотрайна (в периода между 106 и 271 г.).
 
Миграционна теория
 
Последователите на т.нар. "миграционна теория" са на мнение, че днешните румънци произлизат от населението на най-интензивно романизираните райони на Балканския полуостров, които са на юг от Дунав, т.е. Мизия и другите римски провинции, като миграцията на това население на север от Дунава започва по времето на славянобългарското заселване на Балканите (виж балкански походи на Маврикий), като е особено интезивно през 10-12 век.[2] Привържениците на миграционната теория подчертават, че археологическите проучвания не противоречат на тезата им за произхода на румънците.
 
Аргументи за
 
 Основна статия: Арумъни
 
 Основна статия: Арумънски език
 
Сред водещите аргументи в подкрепа на тази теория е наличието и до днес на значително влашко население на юг от Дунава (виж и Велика Влахия)
, както и пастирския начин на живот на това население през средновековието, като влашките поселения на север от Дунава достигат до територията на Чехия и Полша. В подкрепа на тази теза говорят и някои исторически сведения, като това на Евтропий за преселение на дакийското население на юг от Дунав през 270-275 г., както и данните за изтегляне на старото романизовано население на Балканите отвъд Дунав по време управлението на Крум, а и на други български владетели, което може да е в резултат на целенасочена българска политика.
 
Преобладават и лингвистичните аргументи в подкрепа на подобно становище - относителна близост на румънския с албанския език в Балканския езиков съюз; румънски топоними на юг от Дунав; в арумънския език има по-малко славянски думи отколкото в румънския през 19 век, което говорело за последваща славянизация на север от Дунава.
 
Аргументи против
 
Миграционната теория произтича от теоретичните разработки на австро-унгарския учен Роберт Рьослер от 50-те и 60-те години на 19 век, който е свързан с политиката на Дунавската монархия, в качеството и на велика сила, в Трансилвания и към дунавските княжества Влахия и Молдова по това време (виж Трансилванска школа).
 
Донякъде, но не убедително, против тази теза говорят данните от унгарската хроника Gesta Hungarorum, които споменават за стълкновение при заселването на унгарците в Панония с власи (виж унгарска праистория).
 
Дако-латинска версия
 
Дако-латинската версия е вариация на водещата автохтонна дакийска теория за произхода на днешните румънци, която днес се счита за овехтяла. Тя се базира предимно на оскъдни лингвистични данни за близост и съответно родство на румънския с латинския език. Тази теория се основава на вероятната миграция на латините от Дакия към Апенините към 1000 г. пр.н.е. (официалната легенда за основаването на Рим гласи, че града е основан от преселници от Троя). Тази версия не е сериозно обоснована, а и не се подкрепя от различни източници на отделните исторически дисциплини.
 
Други теории

Съществуват и други две теории за произхода на днешните румънци (на «обширните групи население» и на «мобилния континуитет»), които обединяват в една или друга степен, елементи и от двете водещи теории за произхода на румънците. Според първата от тези теории, румънците са асимилирали значителни групи славянско население на Балканите и отвъд Дунава...
."


Тука имам ГОЛЯМА ЗАБЕЛЕЖКА към писаното по-горе ...  ИМАМЕ ПИСМЕНИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕСЕЛЕНИЯ от южния бряг на Дунава към северния ... при Теофан - за 681 година " пресели седемте рода, по границата с аварите"
Явно е, че "седемте рода"  ще да са били малобройни ... а "по границата с аварите" обяснява, как така имаме романизирано население и в Трансилвания ..и на други места, където римски крак, никога не е стъпвал и които земи, никога не са били в провинция Дакия !

а следният бисер ..
                                                               
Виждате, че влашкият е диалект на румънския, освен граматиката има и преобладаващо сходна лексика с румънския език. Или власите са румънци...[/size]
  ... при едно преиздаване, на учената книга, непременно трябва да бъде доразвит ..
Бе аз, в тоя форум публикувах поне 10 теории .. за това какви ще да са власите, що ги пише в  ПВЛ  като "размесившихся со словеном" .. и т.н.
а книгата - рече и отсече . власите са румънци .. щото скодни с румънците..
Ами италианците  .. то комай и те сходни с румънците??!.. И те ще да са румънци??!.. и французите комай ..?! .. и испанците!
трябва, трябва по това да се пише още ,ей така да се доразвие всичко .. и ще да е забавно, а може и от Румъния да се вземе някой лев  ...
« Последна редакция: Февруари 09, 2014, 10:57:08 от sim4o »

Неактивен sim4o

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 1051
 • Респект: 8

... "..че румънците са наследници на римските легиони и са дошли на Балканите в самото начало на новата ера. Хората, съставляващи тези легиони, са говорили някаква разновидност на латинския език. Сигурно са били от различни народности. Коя народност е била мнозинство не се знае. Вероятността траките /тракопеласгите / - българите да са били най-много е неправдоподобна

 почвам отзад-напред ..
разбира се ,че версията за многобройност на траки в легионите е неправдоподобна и малоумна, щото не е било така .. Траян напада с девет легиона (а втората война има още два..) та да е имало в 11 -те легиона основно  траки и ТОВА ДА СЕ ТВЪРДИ Е ПЪЛНО БЕЗУМИЕ И ПОКАЗВАНЕ НА НЕЗНАНИЕ!
Според някои свидетелства легионите, спомагателните части и допълнителните отряди (инженерни, снабдителски и т.н.) са броили ок 200 000 души .. дето е речено ..
Вероятността траките да са били най-много е неправдоподобна Ами вероятноста, траките, да изкарат в 105 година - Двеста хиляди военни ефективи- е нулева, а всеки който въобще го и помисля това е идиот ...
Кои легиони пък остават в Дакия .. ами например ..Legio V Macedonica VII Pia VII Fidelis Constans е дислоциран там .. .

 
                                                               
Kолко ли е била всъщност числеността на войските на Траян във втория поход??
Това ни трябва, за да изчислим колко . ще да са били войниците на Дечибал.. !

БГ История