Автор Тема: Најголемите бугарски лаги за Македонците  (Прочетена 28937 пъти)

Неактивен MAKEDONKA OD MAKEDONIJA

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 47
 • Респект: -364
 • Предупредена от Админа
Официјалната бугарска историја, ако таа пропагандна машинерија може така да се нарече, тврди дека во 9от век, за време на владеењето на бугарскиот кнез-цар Борис Михаил, кога северна и централна Македонија потпаѓаат под бугарско ропство, Македонците стануваат дел од "бугарското племе"; понатаму, бугарските "историчари" одат дотаму дека со самата христијанизација на македонците, бугарите, славо-траките од Бугарија и србите окупирани од бугарите, се премавнуваат етно-културо-расните разликите меѓу словени и бугари и така настанува новата бугарска нација. Оттогаш, старословенскиот јазик станал "бугарски", а словените "бугари".

Но, за тоа тврдење на бугарската историографија, или подобро речено лага, нема никакви материјални или усни историски извори. Сето тоа е една груба шпекулација т.е. измислица на тнр. "бугарски историчари".

Прва Бугарска лага: Царот бугарски Борис Михал во средината на 9 век ги обединуваат македонските словени со турко-бугарите во еден народ и така настанува бугарската држва (основачот на бугарската историографија, Васил Н. Златарски , "История на Първото българско Царство", стр. 60).


Бугарите ги "обединиле македонските словени", исто како што византиците ги обединуваа, или пак турците во своите "нации".
Македонија, во средниот век била под византиска, бугарска и на крај под српска окупација; временски, најдолго средновековните Македонци биле окупирани од Византија, па по логиката на "бугарските историчари", ние македонците би требало да сме ништо друго, освен грци. Освен тоа, јужна Македонија, само неколку години или никогаш не била под бугарска окупација. Од друга страна пак, турците ги "обединуваа" македонските словени со турците 600 години, многу подолго отколку бугарите, па не станавме турци.

Некој неписменко бугароман ќе рече, па турците биле муслимани, азијати, со сосема различна религија, култура и раса од македонците. Но, истото било со средновековните бугари. Тие биле турки народ, од алтајска група со турски јазик [THE BULGARIANS, Extract from the book "Bulgaria Illustrated History", Bojidar Dimitrov, PhD., Author, Published by BORIANA Publishing House, Sofia,Bulgaria]. Oфицијалната бугарска историја тоа го потврдува, како и Бугарската Академија на Науките за која вистинските Бугари се турско племе со турски јазик (История на България. Т. II. С., 1981, с.60. / History of the Bulgarian State, v. l, part 1, Sofia, 1938, pp. 332 337, by Prof. V. N. Zlatarski); постојат неоспорни докази за турскиот карактер на стариот бугарски јазик, кои можат да се најдат по написите на вистинските Бугари, како Именикот на бугарските владетели, по пишувањата од византиските извори, но и по бугарските камени натписи од средновековието кои се на турски јазик (стр. 23-33 от Studia protobulgarica mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. Велико Търново, 1992).

Друг пак, ќе рече дека денешните бугарите се исто словени како македонците т.е. ист натод. Но, и тоа не е точно. Современите македонци се склавени, а современите бугари се анти. Македонските Словени уште при доаѓањето на Балканите се посебни племиња, различни од Србите и Антите (тнр. бугарски Словени), за што сведочат и многу историски извори.

Cлавените ги населиле териториите на денешна етничка Македонија, чии етнички граници се простирале на исток до реката Места, на запад до јадранското море, на север граничеле со српско-хрватската група (сев. Косово и Рашка) додека на југ отишле се до Пелопонез; на исток од р. Места (источно од пиринска Македонија т.е. Бугарија), се населиле Антите [Васил Н. Златарски, "История на Първото българско Царство, I, Епоха на хуно-българското надмощие (679—852) стр. 40].. Литература: R. Rsler, ber der Zeitpunkt der slawischen Ansiedlung an der unteren Donau, Sitz. Ber. W. Akad., Bd. 73 (1873), S. 77—126. — М. Дринов, Заселение Балканското полуострова славянами, Сочинения, т. I, София, 1909, стр. 227 и сл. — М. Соколов, Из древней истории болгар, Петроград, 1879, стр. 40 и сл. — А. Л. Погодин, Из истории славянских передвижений, Петроград, 1901, стр. 49 и сл. — Ст. Станоjевић, Византиjа и Срби, кн. I (1903), стр. 133 и сл., кн. II (1906), стр. 1 и сл. — L. Niederle, Slovanske staroitnosti, Dil 11 (1903), str. 174 и сл. и 400 и сл. — К. Иречек, Историjа Срба, прев. J. Радонић, Београд, 1911, с. 78 и сл.].

Попросто речено, во денешна Бугарија се имаат населенo Анти, а во Македонија Слaвени. Од кога Антите го прифатиле словенското т.е. македонското писмо, јазик и култура во доцното средновековие , после 11 век и тие почнале да ги нарекуваат Словени, но дури во 11 век. Jordanes (Getica 119) разликува три словенски рода ('gentes'): Венети, Анти и Словени. Англосаксонската историографија ја лоцира татковината на Словените меѓу Вистула и Дунав чиј делумен корен влечеме ние, современите Македонци, Антите потекнуваат од територијата меѓу Дон и Днестар, а од нив потекнуваат денешните Бугари, додека Венетите ги лоцира на Виста-Вистула (Oxford Dictionary of Byzantium (1991), vol.3, p.1916-1918).

Византискиот хроничар, Прокопиј од Ќесара вели „овие две НАЦИИ, Слaвени и Анти живеат во демократија“ (Procopius of Caesarea : Wars VII 14.22). Значи, македонските Словени и бугарските Анти биле два различни народи. Воедно, Антите и Слaвените биле непријателски настроени едни кон други, дури меѓу нив избувнала и војна во која победиле Словените ("Христоматия по история на България", стр. 57). За да ја зајакне Византиската моќ, императорот Јустинијан ги вооружувал Словените против Антите (тнр. бугарски „словени“) кои во подолг временски период биле големи непријатели ( "История на българската държава през средните векове", том I, София, 1970 г. стр. 41). Од историска гледна точка, да се тврди дека Македонците и Бугарите се еден ист народ е чиста глупост и шпекулација. Споредбата меѓу Македонците и Бугарите е исто како да се споредуваат Полјаците со Русите, или пак Чесите со Русите или Украинците. Со еден збор, тврдењата на бугарските пропагандисти дека Македонците се Бугари, е исто како да се тврди дека Словаците се Украинци или пак дека Полјаците се Руси!

Од друга пак страна, за својата и странската историја, бугарските историчари ја кажуваат историската вистина дека нивната модерна бугарска нација е создадена од мешавина на Трако-Мизијци, туркомонголските Бугари со 7 Антски племиња и Северјани (најстарото руско словенско племе); извор: "Rulers of Bulgaria" Text by Profesor Milcho Lalkov, Ph.D.
Според бугарската логика, србите, хрватите и босанците се чисти бугари Хрватскиот историчар Ф. Шишић, стр. 81,F.ii, Geschichte der Kroaten, I Teil, Zagreb, 1917, S. 81, цитирајки го византискиот император Константин Порфирогенет тврди дека "бугарите" и хрватите граничеле едни со други, бидејки територијата на бугарите го зафаќала целиот Срем, западна Србија и Босна се до околината на градовите Тузла и Зворник (Васил Н. Златарски, "История на Първото българско Царство". II.. От славянизацията на държавата до падането на Първото царство , стр.36). Ако македонците станале бугари, дел од "бугарското племе, само затоа што дел од нашиот народ бил покорен од бугарите во 9 век, тогаш по истиот принцип и "бугарска" логика, србите, хрватите и босанците се чисти бугари. Византискиот император Константин Порфирогенет вели: "Бугарскиот кнез Михаил-Борис излегол и војувал против нив (хрватите), но како не можел ништо на направи, склучил мир со нив, при што тој ги дарувал хрватите и бил даруван од последните. Но, хрватите никогаш не давале данок на бугарите, а само често од пријателство, си давале едни на други дарови" [Const. Porphyr., De admin, imp., ed. Bon, cap. 31, p. 150151.].

Значи во средниот век под ропство се сметало плаќање данок. Истото се случувало и со македонците. Македонците во 10 век биле разделени меѓу Бугарите и Византијците, но тоа ропство не било класично, ами под ропство се подразбирало плаќање данок на Бугарите и Византијците, за да не бидат напаѓани. На Византија плаќале данок Драговитите и Сагудатите, додека северно од нив била Стримионската тема каде Ринхините, Смолјаните и дел од Струмјаните (пиринска Македонија) плаќале Данок на Бугарите. Македонците си имале целосна автономија, со свои кнезови и војводи на чело на кнежествата, а Бугарите и Византијците не им се мешале во уредувањето на кнежествата, ниту имале свои војски таму [81. L. Niederle, 425—428; Васил Н. Златарски "История на Първото българско Царство. II. От славянизацията на държавата до падането на Първото царство (852—1018)", IV. Борба с Византия за политическо надмощие, 1. Цар Симеон и първата му война с Византия].


Македонците станале бугари, оти дел од нив плаќале данок на бугарите?!
Еве еден запис на средновековен Македонец- Иван Камениат од 10 век, кога според бугарските "историчари" македонците веќе биле "слеани" во бугарското племе..
Toj бил солунчанец кој себеси се декларирал како Македонец, a ја има напишано историјата за Солун во 904 г., при неговата опсада од страна на Арапите. Имено, Арапите во 904 г. го зазеле Солун, сите солунчани што ги затекле во градот ги испоубиле или продале како робје, додека најголем број од солунчаните претходно пребегнале по македонските кнежевства, по планините: струмјаните, ринхините и драговитите. За Иван Камениат Солун бил "величествениот и првиот град на Македонците" (Ј.К. Бегунов, Козма Презвитер в славјанских литературах, Софиа 1976, стр. 297).

Тој го опишува и карактерот на Македонците и македонските власти од 10 век, па пишува:
...На запад (од Солун) се простира една рамнина, која завршува до едни други планини, каде се издига еден град, нарекуван Вероја (Бер), град познат како по жителите, така и по сите особини, со кои може да се пофали еден град по конструкција. Во средното пространство на таа рамнина, се наоѓаат некои распрснати села, од кои едни близу до градов (Солун), нарекувани со име драговите и сагудати, потчинети на градов, други пак плаќаат данок на соседниот Скитски-бугарски народ, кој не е далеку. Инаку селата живеат по соседство едни со други, па како и бидува, неретко (драговите и сагудати) влегуваат во сродство едни меѓу себе и со солунчаните, а тргуваат со бугарите....[79. Joannes Cameniata, De excidio Thessalonicensi, cap. 6, в изданието на Theophanis Contin., ed. Bon., p. 498. T. Tafel, De Thessalonica eiusque argo, Berolini, 1839, p. LXXVII — LXXVIII, et p. 252.].
Македонците припаѓаат на бугарското племе, исто онолку колку што србите, босанците и хрватите припаѓаат на истото. Ако србите, босанците и хрватите не станале бугари, само затоа што биле под бугарска окупација и плаќале данок на бугарите, барем секој нормално интелегентен човек ќе заклучи дека и македонците не станале бугари. За тоа сведочи и средновековната македонска книжнина. Средновековните македонци, себеси се изјаснувале како словени или македонци по народност, а никогаш како бугари. Не постои ниту еден пишанј или усмен документ или друг историски извор дека некој средновековен македонец себеси се декларирал како бугарин.
Среновековните македонци ги негираат современите бугарски историчари дека биле бугари по народност
Македонија е лулката на словенската писменост и култура, земјата на словенскиот Ерусалим- Охрид, земјата каде што настанале првите букви и книжевни дела на старомакедонски јазик, јазикот кој стана основа на сите словенски јазици и до ден денешен се служи по православните храмови низ словенските земји, од Македонија па се до рускиот далечен исток, во Азија. Од словенската книжнина за Македонија од средниот век, дознаваме многу детали за етникумот кој ја населувал Македонија. Иако нашиот источен сосед упорно тврди дека Македонците се „Бугари” од средниот век, пишаните историски извори од средновековните Македонци тоа го отфрлаат. Не постои ниту еден Македонец во средниот век кој се декларирал како Бугарин или пак како Србин.

Во ”Пофалното Слово за Св. Кирил”, за кое кое се мисли дека е напишано од самиот Св. Климент, стои дека народот кој ја населувал Македонија е словенски или како што таму стои: „многуплодниот народ словенски” (Извор: „Пофално Слово за Св. Кирил”, Панонски Легенди од Црноризец Храбар, крај на 9ти или почеток на 10ти век). Црноризец Храбар во истите Панонски Легенди, во ”Житието Методиево” вели дека „сите солунчани чисто словенски зборуваат”.


Авторот на "Азбучната молитва на нашиот писател” ( ”Cтихотворном прологе к Учительному евангелию”) од 10 век, вели дека Св. Климент го покристил "словенското племе" (Н. Туницки, Св. Климент, стр. 153). Cпоред бугарската историја, во опишаниот историски временски период македонците веќе станале дел од "бугарското племе", a како македонците станале бугари, така и јазикот кој тие го говореле (старословенски), станал бугарски јазик!

Епископ Константин, ученик на Св. Кирил во својот ”Проглас кон евангелието” (временски најверојатно потекнува почеток на 10 век) се обраќа кон "словенскиот род" од Македонија кој ги познавал само грчките книги, сега истите да ги замени со словенски: (Архиеп. Антоний, каз. съч., стр. 231; ПСп, пак там, стр. 407. Горский и Невоструев, Опис. рук. Синод. библ., II, 2 стр. 425—426).

Во Житието на Св. Наум Охридски, напишано по смртта на Св Наум, од перото на анонимен ученик на Св Климент, во 10от век, пак се зборува само за Словени и за никоја друга народност во Македонија.

Уште еден важен историски факт е тоа што Македонците во 10от век имале и своја посебна црковна организација, во времето кога Бугарите веќе имаат оформена бугарска канонски призната Црква, и покрај тоа што северна и центрлна Македонија биле окупирана од бугарската држава. Во Житието на Св. Наум Охридски се зборува за „епископ Словенски” Марко, четврт епископ на Словените од Девол и на словенски јазик - народ  (старословенскиот збор "јазик" означува "народ" т.е. етнос), што јасно кажува дека средновековните Македонци имале религиска автономија, како посебен етникум во рамките на средновековна Бугарија од 10от век (Извор: „Житието на Св. Наум Охридски”, „Спомен за нашиот преподобен отец Наум”, 10 век, Охрид). Да биле средновековните Македонците потчинети на бугарската или ромејската црква, тогаш, би биле покорни на бугарскиот преславски или ромејскиот константинополски патријарх, и нив би ги славиле и спомнувале по пишаните документи.Бугарската историја не се повлекува од квазитеоријата дека Македонците веќе во 10от век биле Бугари. Подоцна, Македонците не би можеле да станат Бугари оти потпаѓаат под византиска власт во почетокот на 11от век, а подоцна под српска. Но, како што гледаме во тоа време Македонците не биле Бугари, напротив, бугарското име македонските писатели не го спомнуваат.

prodolzuva.......

БГ История


Неактивен MAKEDONKA OD MAKEDONIJA

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 47
 • Респект: -364
 • Предупредена от Админа
Re: Најголемите бугарски лаги за Македонците
« Отговор #1 -: Ноември 29, 2007, 18:31:41 »
Средновековните- вистински бугари (турки) признавале посебен македонски етнос

Бугарскиот кнез Борис т.е. Михаил по препорака на римскиот Папа во 866 година требало да организира посебни цркви за секој одделен народ во Бугарија, па како дел од Македонците од северна и централна Македонија биле под бугарска окупација и тие требало да добијат посебна црква со свој епископ. Со тоа, Бугарија требало да ги признае националните права на различните етникуми, кои плаќале даноци на Бугарија како и целосно призната автономија. Инаку целото папско правило гласи: ”Episcopos gentium singularum scire convenit, quis inter eos primus habeantur, quem velut caput existiment et nihil amplius praeter eius conscientiam gerant etc. ”(Правила на св. православна църква с тълкованията им, София, 1912, т. I, стр. 98 / Васил Н. Златарски: ”История на Първото българско Царство”. II. От славянизацията на държавата до падането на Първото царство (852—1018) стр.119-120)
Така и сторила Бугарија. Кон крајот на 9 век, бугарскиот цар Борис Михаил ги одвојува Македонците од бугарското царство и за управник на македонската автономна област го назначува Св. Климент. Таткото на бугарската средновековна историја Проф. Др. Златарски констатира дека Македонија била "третата част на българската държава която била населена с компактно славянско население" (Васил Н. Златарски: ”История на Първото българско Царство”. II. От славянизацията на държавата до падането на Първото царство (852—1018) стр.239-240); затоа, Македонците како посебен броен народ во бугарското царство морале да се одделат од останатите народи.

Рускиот славист Туницкиј според Краткото житие на Св. Климент и Џуканжовиот список тврди дека македонските автономни области тнр. Кутмичевица ја зафаќале територијата на Македонија до Солун на југ, на запад до јадранскиот брег, додека северната граница не може авторот да ја определи (Ср. Воронов, Главнейшие источники, стр. 200. / Н. Туницкий, Св. Климент, стр. 177—182). Св. Климент, македонскиот етнички простор го поделил на 12 околии (Н. Туницкий, пак таму, стр. 189—190), каде официјален јазик и писмо бил словенскиот, а црковниот клир бил ослободен од плаќање даноци на Бугарија (Пространното житие, издание Туницки, гл. XVIII, § 58—59, стр. 170—121). Како што може да се забележи, бугарите дефинитивно не ги обединили македонците во бугарското племе, туку им дале целосна културна и јазична автономија, што денеска не се достапни за пиринските Македонци.


Така, Св. Климент ја добил титулата епископ велички: .

Неговите наследници, управителите на македонските автономни области ја носеле титулата "епископ на словенски јазик" , каде што старословенскиот збор "јазик" означува "народ" т.е. етнос. Со тоа, Бугарите признавале посебен етнос во "третата автономна област на Бугарија". Можеме а закучиме дека во средниот век постоеле три етноса во Бугарија, а тоа биле македонскиот, бугарскиот и словено-траките од Бугарија, денеска тнр. "б’лгари".

Дека Македнците биле посебен народ и како таков целосно одделен од бугарите и славо(анто)-траките, се и титулите кои ги носеле самостојните владетели во Македонија. За разлика од бугарските земји, каде бугарските болјари- аристократија носеле турко-бугарски титули болјар, кавхан, боил итн., во Македонија тие носеле чисто словенска титула "кмет". Интересно е дека дури и српските етнички територии окупирани од бугарите имале властодршци со турко-бугарски титули. До сега се познати два кмета од Македонија Тамериан и Дристар(Житието на Тивериуполските мaченици kaj Migne, Patrol. gr., t. 126,ibid., cap. 47, col. 213 A.), кои биле полунезависни владетели на македонските етнички територии со свои војски и свои крепости(Skyl.—Cedr., ibid., II, p. 4698–9).


Сите документи на Бугарите од второто бугарско царство потврдуваат дека Македонците не се Бугари.
Второто бугарско царство го основаат во 1186 г. браќата Асан и Петру од влашко-куманско потекло. Во почетокот на владеењето на Јован Асен I и Петру, додека не ја ослободиле целата територија на права дунавска Бугарија, во 1189/1190 г., секој од нив носел титула "Император на власите и најголем дел од бугарите" или "Император на власите и куманите". Поимот "влав" се однесува на романизираните Траки од Бугарија, додека куманите се турки народ, сроден со правите болгари, кои се турки. Во тоа време (крајот на 12 век, почеток на 13 век), поимот "бугар" се однесувал на турки народите кои ја населувале дунавска Бугарија (територијата меѓу Дунав и Стара Планина), пред се куманите, болгарите и печенезите. Подоцна, со целосното ослободување на дунавска Бугарија, во 1204 г. бугарскиот цар Калојан се декларира пред римскиот Папа Инокентиј Трети како "Император на сите бугари и власи"(Imperator omnium Bulgarorum et Blacorum), а бугарскиот архиепископ ја носел титулата "Примас на цела Бугарија и Валахија Прима" (totius Bulgariae et Blaciae Primas) [History of the Byzantine Empire, A.A. Vasiliev, University of Wisconsin Press, 1964, p.442].

Треба да наведеме, дека Македонија во 1204 г. не била окупирана од бугарскиот цар Калојан , а како тој се декларирал за Император на сите бугари, многу јасно е дека Македонците не биле бугари, ниту сметани за такви од самите вистински бугари. Подоцна, во 1221/22 г., бугарскиот цар Јован Асен II почнува освојувачки походи кон Македонија, при што бил многу суров кон Македонците; сите македонски градови, села и тврдини ги уништил и претворил во пустина, што е уште еден доказ дека самите средновековни бугари, не ги сметале македонците за свој, истороден народ, туку за непријатели. Најпознатиот византиски историчар од ова овреме, Глигора, за овој поход на бугарскиот цар Асен на Македонија пишува: «…така лесно Јован (Јован Асен II 1218–1241 гг.) ги прегазил сите места до Солун и Македонија и ги претворил сите села, градови и тврдини како што се вели во скитска пустина…(και ούτω πάντα 'ράδίως ό Ιωάννης κατέδραμεν άχρι θεσσαλονίκης και Μακεδονίας, όπόσα εκ κώμαις και πόλεσι και φρουρίοις , ν έρημίαν, το δη λεγόμενον, άποδείξας)» [Nicephori Gregorae Вуzantia hiѕtоria. I-еd. L. Ѕсhореnus, Воппае 1829, 16 (понатаму скратено Gregorae I; ГИБИ, XI, 125]. Зарем некој би го уништувал својот народ и својата сопствена земја? Но овој бугарски μικρού напад бил со грабачки карактер, бидејки кон Солун се проширил епирскиот владетел Теодор Ангел. За тоа Н. Григора вели «најпосле го покорил и самиот главен град ν Солун, кој што е прв во земјата на Македонците… (έως και αυτήν ή της τ ν θεσσαλονίκην)» [Gregorae 1, 26; ГИБИ, XI, 125]. Токму ς έχειρώσατο μεγαλόπολιν τη ηται γη Μακεδόνων προκά овој податок А. Милев и Л. Јончев го коментираат дека «се однесува на жителите на темата Македонија» [ГИБИ,Х1,125 бел. 21], а знаеме дека Солун не бил главен град на таа тема, туку тоа бил градот Одрин и уште повеќе Солун не влегувал во составот на темата Македонија. С. Чирковиќ овој дел го преведува нешто поинаку: «го зазел и Солун главен град на Македонија» [ВИИНЈ, VI, 153] (МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ ВО ДЕЛОТО НА НИКИФОР
ГРИГОРА – ВИЗАНТИСКИ ИСТОРИОГРАВ ОД XIV ВЕК- А. Атанасовски). Како што може да се забалежи, македонските соседи, со "благи" корегирања на историскитецитати, насекаде се трудат да го негираат македонското име и народ и вршат груби фалсификати.

Бугарија и во Првото и во Второто Бугарско царство ја владејат исклучиво луѓе од турки-потекло; тие биле раководната и елитната структура на државата. Словенизираните траки т.е. тракословените од Бугарија биле најбројна етничка група во државата, но, немале никаква власт; биле само крепосни селани, поробени од бугарите и нивните турки браќа, куманите и печенезите кои ја населуваа северна Бугарија т.е. вистинска дунавска Бугарија. Бугарските еднородни турки народи меѓусебно соработувале, не само интерно од Бугарија, туку и на меѓународно ниво. Бугарскиот Цар Ивајло (1277-1280 г.) во 1280 г. барал помош за одбрана на Бугарија од Татарскиот хан Ногај, од кој на крај бил и убиен. Во 1280 г. на бугарскиот трон доаѓа Ѓеорѓи Тертер Први, куман, кој секогаш се декларирал како бугарин, а ќерка си ја омажил за синот на татарскиот хан Ногај. Во 1299 г. на бугарскиот престол седнува синот на татарскиот хан Ногај, Царот Чака. Со еден збор, бугарите до 1878 г. и создавањето на бугарска словенска држава од страна на Русија, претставувале смеса на турки народи: татари-болгари, кумани и печенези. Од 1878 г., Русија создава бугарската словенска нација, која всушност нема ништо бугарско, освен што долго време овој словенски народ живеел под ропството на бугарите и останатите турки народи.
Македонците не можеле да станат бугари и да влезат во состав на нов народ оти веќе биле оформен етнос-народ во средниот век, многу порано пред турко-бугарите
Македонскиот народ почнува да се оформува како посебен етникум уште во раното средновековие од два носечки столба: античкото домородно македонско население и од Словените, со нивна фузија во еден етнос.

 Византискиот Император, Константин Порфиногенет вели: „цела Македонија и скоро цел Пелопонез се словенизирани“ (Ibid; p.86). Значи, денешните Хелени, можат да полагаат право на континуитет со античките Хелени како и денешниве Македонци со античките Македонци. Историските факти велат дека и цела Елада била словенизирана со исти словенски племиња како и македонските. Само во источен Хелас (денеска погрешно го нарекуваме Грција) останале џепови со автохтоно грчко-ромејско население (Macedonia and Greece - The Struggle to Define a New Balkan Nation, John Shea, McFarland and Company Inc., North Carolina, 1997; p.86 ). Не само Хелада, туку и Епир и Тесалија во 8от век биле целосно словенизирани (Strabonos Epithomatus 8 век, C. Muller, Geographi graeci minores, Paris 1882, p.574). Имаме запис дека само грците од Елада поради аварословенските напади, се иселиле од Хелада (Пелопонес) на блиските острови (On the Chronicle of Nonemvasia see Charanis, op. cit., pp. 147 ff.), а на нивно место се населуваат словени; баш тие, денешните „Хелени“ полагаат право на континуитет со античките Хелени, а нас Македонците на прават чисти Словени!

Елините од 6 век не биле прави Елини, туку мешавина на античките Елини со нивните робови, па затоа тие, започнувајќи од потпаѓањето на елинските државички под римска власт, па се до крајот на 19 век, својата националност ја нарекуваат „Ремеои“, што значи Римјани, а ние ги знаеме како Грци или Византијци. И денеска, тие луѓе ние ги нарекуваме Грци, односно Византијци-Римјани, но не и Елини. Во елинските државички, робовското население било бројно исто колку и слободното, елинското, а во некои преовладувале мнозински и робовите, со состојба Елини да бидат малцинство во својата држава. Робовите најчесто биле Траки, Етиопјани или други афрички народи (The  Oxford  History  of the Classical World,  Oxford  University Press, 1986). Имаме податок од првиот век од нашата ера, каде Римјаните велат дека тогашните „Елини“, немале ништо елинско во нив, туку биле потомци на робовите на Елините, кои пак биле протерани или убиени, па преовладувало населението кое биле потомок на афричките и тракиските народи (Tiberius Claudius, Roman Emperor and historian, 10 BC - 54 AD, in I Claudius, by Robert Graves).

 Нема апсолутно никаков усмен или пишан историски извор, дека античките Македонци мигрирале од Македонија или не дај боже пропаднале во земја, исчезнале. Напротив, нивната крв тече во современите Македонци, било тие тоа да го сакаат или не. Најдобар пример како да го обајсниме словенизирањето и опстојувањето на античките Македонци е, Романија. Тековнава историја не учи дека Словените неколку стотици години живееле зад Карпатите и зад Дунав, на територијата на денешна Романија; но, Романците- наследници на Даките не изумреле, туку уште се живи и живеат во Романија. Така и античките Македонци опстанале, па поради заедничката религија, а со тоа и култура на античкито домородно македонско население и словените, настанала фузирање во еден етникум. Цела Македонија во 7 век е поделена на Склавинии, во кои живеат како новодојденците Словени, така и античкото македонско население и сите заедно го носат името Македонски Склавени.  Македонскиот народ се простира и на територијата на соседната Пеонија (северно од денешно Градско),  најјужна Дарданија (некогашна долна Мизија), источен Илирик (западна Македонија) и западна Тракија до реката Места  (пиринска Македонија), поради тоа што таа територија ја населиле истите  „Македонски Словени“. Во западна Тракија, од античко време најбројни биле античките Македонци, кои во зенитот на античка Македонија ја владееле и цела Тракија, а Филип Втори Македонски го изградил градот Филипоп, денешен Пловдив. Целата територија каде што живее македонскиот народ, наречена е по народот кој ја населувал- Македонија. Луѓето што ја негираат македонската нација велат дека Македонците своето име го добиле по територијата што ја населуваат т.е. Македонија, што е фатално за нивната квазитеорија, бидејќи Македонците живеат не само во областите на античка Македонија, туку и во Пеонија, Илирик, Дарданија, Тракија. На тоа становиште е и бугарската историографија, која пиринските Македонци ги учи дека се нарекувале и се нарекуваат Македонци, само поради тоа што живеат на територијата на Македонија; но, пиринска Македонија се наоѓа на територија на некогашна Тракија, па паѓаат во вода негирањето на постоење македонски народ, оти тој дел на Тракија се нарече Македонија по македонците кои живеат таму.
 


Неактивен MAKEDONKA OD MAKEDONIJA

 • Участник
 • ***
 • Публикации: 47
 • Респект: -364
 • Предупредена от Админа
Re: Најголемите бугарски лаги за Македонците
« Отговор #2 -: Ноември 29, 2007, 18:32:29 »
Доказ за тоа е и Солун, градот кој беше најголемо византиско упориште, никогаш не освоен од словенските доселеници, но целосно словенизиран, каде сите негови жители збореле чисто словенски. Во најстарото „Житие на Св. Методиј“ од Анонимус од 9 век, целосно се пренесени зборовите на Михаил Трети (византиски император) упатени до Светите Браќа Солунски: „...вие сте Солуњани, а сите Солуњани чисто словенски зборуваат”. Околу Солун, целата територија на Македонија била поделана на територијални самоуправни книжевства тнр. Склавинии, предводени од Кнезови. Македонија е целата словенизирана, домороднито население го прифати јазикот на новодојдените Словени (Strabonos Epithomatus 8 век, C. Muller, Geographi graeci minores, Paris 1882, p.574 / Ibid; p.86)..Византијците, а најверојатно и сите жители на Склавиниите, вклучувајќи го и словенизираното античко македонско население, почнале да се нарекуваат со едно име- Словени. Сите византиските историски извори од 7 век, па натаму, во Македонија познаваат само една народност- македонски Словени; во нив спаѓаше и античкото македонско население. Новиот  македонски етнос е формиран.

 Македонските Словени се посебна словенска етничка група и се различни од тнр. бугарски Словени- Антите. Затоа, во почетокот како Словени се познати Македонските Словени, а откако и Србите, Хрватите, Антите (бугарските Словени) итн. го прифатија јазикот и писмото на македонските Словени, почнаа и нив да ги нарекуваат Словени. Еден од најстарите историски извори за македонските Словени е „Животот на Св. Димитрија Солунски“ од 6-от век, каде македонските племиња се прикажани како имаат свои кнежевства, потчинети на византискиот Император и своја локална самоуправа на чело со жупани „Evocatis ex tota provincia principibus (жупани) conventum habuit“; извор:Livius XLV. 29. Од истиот извор дознаваме и кои се најголемите словениски племиња „Sclavenorum gens numero infinito ex Dragobitas, Sagodatis, Belegeretis, Baenitis, Berzitis, reliquisque, quae primum uno ex ligno naves praeparare diciderant“ т.е. Драговити, Сагудати, Велегезити, Венити, Брсјаци... Доказ за посебноста на македонските Словени се нивните здружувања во држави меѓусебе, без да соработуваат или да се здружуваат со нивните соседи, Антите, тнр. бугарски Словени или пак Србите. Можеме да кажеме дека Македонците имале први своја држава, со оформен етникум, народ. Веќе во втората деценија 7от век, во Македонија имаме создавање на државна формација, составена од обединетите македонски склавинии, кои дури имале и свој крал (рекс) Хатсон на чело на државата (Mirac.,II ,p.1325-1333). За жал, Византијците го убиваат Хатсон и македонската држава без лидер пропаѓа. Педесет години подоцна, во 70те години од 7от век, македонските склавинии прават нов обид за обединување т.е. форирање на држава; овој пат, крал (рекс) на обединетите македонски склавении е Пребонд, но пак Византија го уништува Пребонда и Македонија потпаѓа под Византиска т.е. Ромејска власт (Извор: "Mirac., II, p.1325-1333. / “Mirac.,",II,p.4, Tougard, p.148-176). Во 9 век хрониката на Теофанес Конфесор спомнува посебна држава „Склавиниа“ во периодот 657-658 г. на просторот на етничка Македонија (Theophanes, Chronographia, edited by Carolus de Boor (Leipzig, 1883), I, стр. 347). Тогаш имаме постоење на посебна словенска држава на територијата на Македонија, но во 658 г. византискиот император Константин Втори ја уништува Склавинија и пак хрониката на Теофанес Конфесор потоа спомнува само склавинии, но не и држава Склавинија  (Ibid., I, 486). 
Македонскиот народ како „нацио мацедонум“ за прват е спомнат 1027 г. (9 г. по уништувањето на Самоиловата држава), во трите најважните средновековни документи од историјата на Бари: Annales Barenses, Lupi Protospatharii и Anonymi barensis chronicon. Во сите три документа, покрај македонскиот народ, за прв пат е спомнат во западната историографија и влашкиот народ, а целиот текст гласи: Anno 1027 “descendit in Italiam cum exercitu magno, i.e. Russorum, Guandalorum, Turcorum, Burgarorum, Vlachorum, Macedonum, aliarumque ut caperet Siciliam.'” (Annales Barenses, MGH SS, V, 53). Понатаму, спомнати се и грците (граеци), што јасно укажува дека средновековните автори од Бари на овие документи, не мислеле ниту на географски, ниту на жители од темата Македонија.

Во 12 век, Македонците биле познати како „македонското племе„ т.е. македонска Phatr’a, а византискиот државен функционер и историчар Nicetas Choniates известува дека во 1138 г.  византискиот император Јован Втори ја поделил својата војска по етнички групи Phatr’aи, каде се забележани и македонски Phatr’ai (Nicetas Choniates 1 (стр. 29-30))л Во 1184 г. војниците кои ја бранеле Никеја, држеле состаноци по етнички групи phatr’ai (ibid., 284-5).

Уште еден историски извор, византскиот сатиричар Тимарион го опишува празникот Св. Димитрија, патронот на Солин: „тоа е голема Македонска прослава, на која не се собира само македонскиот народ, туку и луѓе од сите сорти и правци: Ромеи (Грци) од Елада, Мизијските (архаичен израз за бугарите) племиња (Vizantiiski Vremenik, Moscow VI 1953, str. 367). Во тоа време, Македонија била византиска тема Бугарија, права Бугарија била византиска тема Парастрион-Мизија, а тема Македонија била источна Тракија; авторот на текстот говори за етничките Македонците од Солун, оти територијални Македонци се наоѓаат во Тракија, темата Македонија. Обично во тоа време, официјалните византиски лица, своите поданици ги нарекувале територијално, по темата каде што живееле, па така вистинските Бугарите ги именуваа како Мизијци-Паристрионци, додека пак Македонците, Власите,  и дел од Србите и Албанците ги именуваа како Бугари, а словенизираните Траки и сите останати од Тракија, како Македонци. Ова византиско именување на своите поданици по теми го користат Бугарите за да докажат дека денешните Македонци се Бугари, но забораваат да кажат дека права, денешна Бугарија не била тема Бугарија, ами Паристрион или Мизија, па по нивна логика денешните Бугари се Мизијци-Паристрионци (поддунавци), но не и Бугари. Во 14 век, од страна на српската средновековна држава, Македонија е наречена Романија, а Македонците политички се наречени Романи (Грци, Византијци), па дали тоа значи дека сме Грци? Самите Солунчани себеси се нарекувале Македонци, па Јован Каменијат, поет солунски во 904 г. при опсадата на Арабјаните на Солун, за својот роден град вели: „великиот и првиот град на Македонците“ (J.K. Begunov, Kozma Prezviter v slavjanskih literaturah, Sofia 1976, p. 297). Несомнено, во средновековието Солун бил „метрополис на Македонците„ (Ephraimi Chronologici caesares; Ed. J.P. Migne - PG 143 , Paris 1891, p.198), а „сите солунчани чисто словенски говореле“ (најстаро „Житие на Св. Методија„, Анонимус, 9 век).

Најголем од книжнината од Македонија е уништена за време на турските освојувања на Балканите, а дел и однесена од бугарски, српски, руски и грчки учени, пред се во 19 век. Така што имаме многу малку сочувана автентична книжнина од Македонија и оригинални извори.

За прв пат декларирање како Македонци по род е забележано е во записите на Охридската Архиепископија од 13 век, што не значи дека и порано немало декларирање македонска националност. Тука имаме и запис од Иван Иерекар од селото Власто (денска Велестово) „по род Македонец“ [J. Pitra, Analecta sacra et classica specilegio Solesmensi parta, t. VI Juris ecclesiastici graecorum selecta paralipomena). Parissis et Romae 1891, col. 315]. Во 1891 г., католичкиот Cardinal J. Pitra објавил 155 документи од Охридската Архиепископија, кога била дел од Епирската држава, од времето на Архиепископот Demetrius Homatian (1216-1235), каде што Македонците се спомнати преку 50 пати и се забележува дека тогашните Македонци се изјаснувале по народност како Македонци „To de genos Elkon ek Makedonon“ (D. Angelov, Prinot KJM Narodostite i Pozemleni Otnoshenja vo Makedonija pp. 11-12 et. seq.; 43). Ангелов, како бугарски историчар ја застапува теоријата дека Македонците се нарекувале така по територијата која ја населувале, но како историчар тоа негово тврдење е ступидно. Во тоа време, Охрид припаѓал на Епирското Царство и логично би било тие територијално да се наречат Епирци, но во Епир, како што покажуваат историските извори во 13 век живееле Македонци и така се наречени . Порано, Охрид припаѓал на Илирик, не на Македонија, освен за време на Самолиловото Царство, а подоцна потпаѓа под византиска тема Бугарија; територијалните имиња на Македонците се Бугари, Епирјани, Илири.


Неактивен tenev57

 • Редовен
 • *
 • Публикации: 7
 • Респект: 2
Re: Најголемите бугарски лаги за Македонците
« Отговор #3 -: Януари 20, 2008, 18:40:47 »
Болно и мъчно ми става,като виждам колко сърбите са успели за 50 години да промият мозъците на българският народ в Македония.Безсмислено е да убеждавам македонците в каквото и да е.Само искам да ги посъветвам да четат повечко и да мислят със собствените си глави.Цитирам сръбския професор Славенко Терзич-директор на институт по история към сръбската академия на науките;-след 50-60 год.живот в Югославия и провъзгласяване на македонската нация,у част от населението е формирано усещането за принадлежност към македонска нация.Макар,че няма историческа основа за това,чувствата и трябва да се зачитат.                                                       До Македонка.Като си чела толкова много,прочети и нещичко от вашия професор археолог Иван Микулич.Същият твърди,че от 5-ти век на територията на Македония и източна Албания не се откриват никакви други следи,освен тези на българите.Нито на славяни,нито на гърци.Забележи,че българските историци нямат достъп до тези разкопки за да ги фалшифицират.Стотици са доказателствата писмени и др.на територията на Македония за българския характер на македонското население,но всички са обявени или за фалшиви или са унищожени или някой сбъркал или нещо друго.Не е намерено нито едно в подкрепа на македонизма и няма да бъде намерено.Изумен съм от идиотските ви твърдения,че византийците са били толкова тъпи да не си знаят северните съседи.Какво ще търси тема българия в македония?Каква тема,какви 5 лв?Каква тема /област/може да бъде България,след като е суверенна държава?И какво търси тема Македония в южна тракия?Излиза,че византийците са толкова тъпи,че не знаят и народите в собствената си държава.А аз мисля,че тъпи са тези,които вярват на подобни твърдения.Историята на Македония във вида,в който я изучавате аз я наричам белетристика.За съжаление голяма доза белетристика има и в българската история защото е писана от панславянски възпитаници/Иречек,Златарски/.Пренебрегнати са или са грешно преведени оригинални документи с цел принизяване на българската и възвеличаване на славянската роля в световната история.Според Златарски Аспарух дошъл с чергарското си племе /кривокраки с дръпнати очички и малки кончета/и се настанил на остров в Дунава/онгъла/,на който побрал 20000 души с децата и кучетата.Ако беше попитал някой жител по Дунава щеше да знае,че по дунавските острови няма да намери и една рибарска колиба защото не са пригодни за живот.Растителността е къпинак и върбалак,всяка пролет се заливат,за комари да не говорим.Та това племе победило Източноримската империя,настанило се трайно в нейна територия и тутакси се претопило в морето от славяни,като оставило името си на държавата,но културата е на славяните.То една култура.От тях не е останало НИЩО,освен землянки и грънци пето качество.Ако през 16-ти век Екатерина Велика не беше решила да прави еднонационална държава от стотина националности ,в момента нямаше да има и спомен от тях.За разлика от тях,българите създават държави навсякъде по пътя си,построяват най-големите градове за съвремието си/Биляр,Киев,Плиска/,създават най-стария и точен календар в света/5505г.пр.хр/,който е по-практичен от григорианския.Та през 679г.Константин Палеолог с 60000 армия/сухопътна и флота/нападнал българите.След победата на Аспарух се съдава  България на север от Стара планина.Според византийските историци Теофан и Никифор,съвременници на събитията,когато Константин се появил българите. се скрили в някаква крепост./странно ,кога са я построили и строят ли номади крепости/.След сключването на мирния договор 681г,българите поставили едно славянско племе да охранява южната граница във Верегавската клисура/сега Люлебургас Турция/,друго племе на север до Карпатите за защита от аварите и друго племе на изток./странни граници/.Според същите историци,след смъртта на Константин Погонат,синът му Юстиниян развалил договора с България и през 685г.предприел поход през Тракия до Солун да оплени българите.След успешна битка той пленил 30000 словени,но на връщане бил нападнат и напълно разбит от българска войска.Странно, какво правят българите там.Теофан твърди също,че Византия води войни с България в Тракия и Илирия през494,531,532 и 617г.Според проф.д-р Ганчо Ценов братята Аспарух и Кубер навлизат съответно в Мизия и Македония във вече завладени от българите територии и го доказва с автентични документи,което обаче няма да намерим в учебниците по история.Прочетете нещо но Боно Шкодрев,Ганчо Ценов,Стефан Гайд.Ще ги намерите в гугъга.Тогава няма да ви е чудно защо Франсоа Митеран казва,че българите са основатепи на европейската цивилизация.Така,че братя македонци вие си имате достатъчно древна и велика история,която е призната от цял свят.Не приемайте на доверие нищо.Просто прочетете и помислете.От 60 години ви е насаждана омраза към България.На вашите преброявания има всякакви малцинства,но не и българско.Чудно откъде се взеха тези50-60000,които си взеха или чакат да получат български паспорти.С тази омраза се цели да се комфронтираме и в никакъв случай да не се долусне да се обединим един народ в една държава.Ако се впрегнем и отговорим на обидите с обиди,значи сме загубили битката за Македония.Тонове българска кръв се е проляла в 4 войни и 2 национални катастрофи за свободата на
македония.Не ви ли стана чудно защо най-големият ви враг първи ви призна за самостоятелна държава и ви подари оръжие.Ще ви светна.За да ви защитим от албанските домогвания.Но опастността не е отминала,само е отложена малко.Държава без идентичност и без корени е лесна плячка.Най сигурната защита е да се освестите.Не е вярно,че се домогваме до земята ви.Не земята принадлежи на нас,а ние пренадлежим на земята.Само временно я ползваме.Знайте,че единствено в България ви смятаме за равноправни и не ви мразим въпреки обидите,защото вие сте най-изстрадалата част от българския народ.

Неактивен simann

 • Редовен
 • *
 • Публикации: 5
 • Респект: 0
Re:Најголемите бугарски лаги за Македонците
« Отговор #4 -: Ноември 23, 2010, 11:14:16 »
replica sunglasses
Lots of fashion accessories are giving us a Deja vu moment. Now, sunglasses are going retro, too, with styles being influenced by the mod movement and fashion icons such as Audrey Hepburn or Grace Kelly replica sunglasses.
Designer SunGlasses
For even funkier styles, club kids will be happy to know that the Shutter Shades (the 'striped' model made famous by rapper Kanye West) are now also available in white Designer SunGlasses.
sunglasses replica
So, after last year's see-through frames that had labels including Paul Smith, Chloé and J. Crew launch colorful but clear-framed shades, is it the logical consequence to use a color that's not really a color this year? In case you're not into non-colors, fear not: Moschino is combining its white mod styles with block colors sunglasses replica.
replica sunglasses
White is also a major trend in watches this year, judging from the releases prior to the industry's biggest event, Baselworld: Armani, Jaeger-LeCoultre, and Anna Gotha (for Danish Design) are just a few of those going for the purist color choice replica sunglasses.

debozman

 • Гост
Re: Најголемите бугарски лаги за Македонците
« Отговор #5 -: Декември 29, 2010, 21:13:46 »
Какво ще търси тема България в Македония?
--- Много е ясно какво ще търси една тема в една провинция. Тя е съставна част.

Каква тема,какви 5 лв?Каква тема /област/може да бъде България,след като е суверенна държава?
--- Откъде позна, че България е суверенна държава ? нещо като "суверенна фактология" да имаш под ръка ?

И какво търси тема Македония в южна тракия?
--- За какви „търсеници” говориш не е много ясно. Става въпрос за формални административни формулировки.

Знайте,че единствено в България ви смятаме за равноправни и не ви мразим въпреки обидите,защото вие сте най-изстрадалата част от българския народ.
--- А защо например „българите” да не са най-изстрадалата част от "македонския народ"? Къде са пречките ?
Поздрави.


Неактивен Sur

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 488
 • Респект: -30
 • КОЛЕКЦИОНЕР НА ВРЕМЕ
Re:Најголемите бугарски лаги за Македонците
« Отговор #6 -: Декември 30, 2010, 18:14:49 »
Не е вярно,че хората в Р.Македония не осъзнават ,че са българи!Имам много приятели там,от много годин.Вярно,избягваме тази тема,но понякога стигаме и до нея - най-малкото затова ,че имаме еднакви имена и фамилии..
Веднъж ,обаче ме впечатли реплика на един от тях,след повечко ракийка...
"Знам ,че сме българи!Но,кажи как да обичаме България,като тя ни е жертвала с лека ръка...?/просълзи се/..Няма да прося гражданство от майка,която си е зарязала детето в сиропиталище!"
БОГ Е ДАЛ НА ЧОВЕКА СВОБОДНА ВОЛЯ,КОГО ДА ОБИЧА И КОГО - НЕ!СПОРЕД ДАДЕНАТА МИ ОТ НЕГО СВОБОДНА ВОЛЯ,НЕ ОБИЧАМ РУСНАЦИ,РУСКИНИ И РУСОФИЛИ!

debozman

 • Гост
Re:Најголемите бугарски лаги за Македонците
« Отговор #7 -: Януари 08, 2011, 00:28:24 »

Не е вярно,че хората в Р.Македония не осъзнават ,че са българи!
--- Sur, говориш като на предизборно събрание. Никой не е оторизиран глобално, дори Президента на Македония, да говори от името на всички македонци, а ти го правиш с лека ръка.


Имам много приятели там, от много годин. Вярно,избягваме тази тема,но понякога стигаме и до нея - най-малкото затова ,че имаме еднакви имена и фамилии.
--- Е, имената и фамилиите ли определят, че македонците са българи ? Много странна мисъл. Защо да не определят например, че българите са македонци, след като „македонското” име е 1000 г. по старо от „българското” ?


Веднъж ,обаче ме впечатли реплика на един от тях,след повечко ракийка.
--- Sur, сантиментите не могат да бъдат историографски основания. И до днес има говеда в българско дето на чаша ракийка ронят сълзи, че напуснаха червената кочината и ги карат сами да си търсят работа, пък като я намерят не могат да краднат и т.н."Знам ,че сме българи!Но,кажи как да обичаме България,като тя ни е жертвала с лека ръка...?/просълзи се/.Няма да прося гражданство от майка,която си е зарязала детето в сиропиталище!".
--- Ами виждаш ли колко му е акъла. Той разбира „България” като дойна крава, която трябва да го храни, да го облича, са го защищава и оня да си пие ракийката само, сирачето чичово.  Нямал „да проси гражданство”, ами това е простолюдие Сюр, те ли ще определят историята и облика на държавата? Държавата България му ПРЕДЛАГА, ГРАЖДАНСТВО, обаче твоя авер навярно смята, че трябва МВнР да му го изпрати в позлатен плик и да му подари къща, вила и кола, че е благоволил да стане български гражданин ?!  Ами на България такива мюшляци не са и от полза Сюр, дори да са ти приятели ( то и аз какви ли ги нямам), на РБългария и трябват хора богати и със замах да поведат този  и други като него към просперитета! Като не иска българско гражданство, да си избере албанско – свобота, никой не го е вързал. Ако иска и пелазгиец да се кръсти – свобода. Нищо лично разбира се, нито тебе познавам, нито аверите ти – говоря за принципи, каквито ги разбирам.
Поздрави.Неактивен Sur

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 488
 • Респект: -30
 • КОЛЕКЦИОНЕР НА ВРЕМЕ
Re:Најголемите бугарски лаги за Македонците
« Отговор #8 -: Януари 08, 2011, 19:54:42 »
Не знам дали звуча като на "партиино събрание",просто защото никога не съм бил член на никаква партия/по простата причина ,че не обичам колективната мисъл и правила,ограничаващи личното ми волеизлияние ;)/
В контекста на разсъжденията ти ,имам въпрос - Какви се считат,според теб,хората от Пиринска Македония,които в мнозинството си са преселници от Егейска и Вардарска Македония,след Ньойския договор и последващите го събития?
БОГ Е ДАЛ НА ЧОВЕКА СВОБОДНА ВОЛЯ,КОГО ДА ОБИЧА И КОГО - НЕ!СПОРЕД ДАДЕНАТА МИ ОТ НЕГО СВОБОДНА ВОЛЯ,НЕ ОБИЧАМ РУСНАЦИ,РУСКИНИ И РУСОФИЛИ!

Неактивен Sur

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 488
 • Респект: -30
 • КОЛЕКЦИОНЕР НА ВРЕМЕ
Re:Најголемите бугарски лаги за Македонците
« Отговор #9 -: Януари 08, 2011, 19:57:21 »
А...благодаря,че някой се е погрижил респекта ми да не е вече минусов....почти замръзвах от студ :D
БОГ Е ДАЛ НА ЧОВЕКА СВОБОДНА ВОЛЯ,КОГО ДА ОБИЧА И КОГО - НЕ!СПОРЕД ДАДЕНАТА МИ ОТ НЕГО СВОБОДНА ВОЛЯ,НЕ ОБИЧАМ РУСНАЦИ,РУСКИНИ И РУСОФИЛИ!

debozman

 • Гост
Re:Најголемите бугарски лаги за Македонците
« Отговор #10 -: Януари 09, 2011, 02:36:40 »
Не знам дали звуча като на "партиино събрание",просто защото никога не съм бил член на никаква партия/по простата причина ,че не обичам колективната мисъл и правила,ограничаващи личното ми волеизлияние ;)/
В контекста на разсъжденията ти ,имам въпрос - Какви се считат,според теб,хората от Пиринска Македония,които в мнозинството си са преселници от Егейска и Вардарска Македония,след Ньойския договор и последващите го събития?

--- В другия раздел ще защищавам макседонците - не в този ( Најголемите бугарски лаги за Македонците, ФИРОМакедония и македонизмът ). Заповядай там да ти разцепя главата. Може и още едно плюсче да ти чатна, да ти се размрази главата, та да не счупя секирата, въпреки, че с разцепена глава, какво ли ше усещаш.  :D
« Последна редакция: Януари 09, 2011, 02:41:59 от B. Georgiev - bozman »

Неактивен Sur

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 488
 • Респект: -30
 • КОЛЕКЦИОНЕР НА ВРЕМЕ
Re:Најголемите бугарски лаги за Македонците
« Отговор #11 -: Януари 09, 2011, 08:07:11 »
Тъкмо взе да ми става ...по-топло,ти ще ми цепиш главата ;D.Още повече,че изобща нямам представа ,защо моя въпрос/не становище,въпрос!!!!!/предизвика такива желания.

р.р А че хората там са по-различни като светоусет си е факт!
БОГ Е ДАЛ НА ЧОВЕКА СВОБОДНА ВОЛЯ,КОГО ДА ОБИЧА И КОГО - НЕ!СПОРЕД ДАДЕНАТА МИ ОТ НЕГО СВОБОДНА ВОЛЯ,НЕ ОБИЧАМ РУСНАЦИ,РУСКИНИ И РУСОФИЛИ!

debozman

 • Гост
Re:Најголемите бугарски лаги за Македонците
« Отговор #12 -: Юни 26, 2011, 00:34:03 »
Тъкмо взе да ми става ...по-топло,ти ще ми цепиш главата ;D.Още повече,че изобща нямам представа ,защо моя въпрос/не становище,въпрос!!!!!/предизвика такива желания.

р.р А че хората там са по-различни като светоусет си е факт!

--- Все плюсчета ти слагам и все си на минус. :( Аре още едно +, да те вкарам пак в зоната на "топлата водата". Абе брат и сестра, близнаци са различни по светоусещане, ти за македонците си взел да говориш . . .
Поздрави.

sasho3

 • Гост
Re:Најголемите бугарски лаги за Македонците
« Отговор #13 -: Юни 27, 2011, 02:03:44 »
сур и аз ей сега ти сложих 1 плюс :):)

Неактивен Pomak

 • Академик
 • *****
 • Публикации: 329
 • Респект: 25
Re: Најголемите бугарски лаги за Македонците
« Отговор #14 -: Юли 01, 2011, 10:12:47 »
Какво ще търси тема България в Македония?
--- Много е ясно какво ще търси една тема в една провинция. Тя е съставна част.

Каква тема,какви 5 лв?Каква тема /област/може да бъде България,след като е суверенна държава?
--- Откъде позна, че България е суверенна държава ? нещо като "суверенна фактология" да имаш под ръка ?

И какво търси тема Македония в южна тракия?
--- За какви „търсеници” говориш не е много ясно. Става въпрос за формални административни формулировки.

Знайте,че единствено в България ви смятаме за равноправни и не ви мразим въпреки обидите,защото вие сте най-изстрадалата част от българския народ.
--- А защо например „българите” да не са най-изстрадалата част от "македонския народ"? Къде са пречките ?
Поздрави.Е те на това се вика заяждане! Ей така, за спорт един вид, просто да се заядем за нещо. Боце, Боце, озаптявай тия страсти бе човек!
Помака

БГ История

Re: Најголемите бугарски лаги за Македонците
« Отговор #14 -: Юли 01, 2011, 10:12:47 »