Автор Тема: Батак срещу опитите за преиначаване на историята му  (Прочетена 33302 пъти)

Неактивен vekil

  • Академик
  • *****
  • Публикации: 927
  • Респект: 29
А единственото  полезно, което намирам в псевдообективните, бездушни, безсрамни, клозетни графити на Мартина Балева е че трябва да се обърне внимание и на другите селища понесли си кръста към свободата.
Аз например не знаех че са толкова много.Осветлете и техните саможертви и геройства.

БГ История


Неактивен Komap

  • Администратор
  • Академик
  • *****
  • Публикации: 309
  • Респект: 28
Днешните грозни новини по темата:

/Дир.бг/:
Европейската комисия изиска обяснение от българските власти дали са предприели нужните мерки в отговор на смъртните заплахи и ксенофобските прояви в българските медии срещу изкуствоведката Мартина Балева и нейния колега от Берлинския свободен университет, изследователя проф. Улф Брунбауер.
Немският професор и колежката му Мартина Балева подготвяха проект, в който твърдяха, че "Баташкото клане е мит и жертвите са преувеличени". Според двамата изследователи турското робство в България е било "мнимо", а турските орди - "нередовни". Служители на историческия музей в Батак заявиха в отговор на проекта, че жертви на башибозуците са станали около 5000 души, като 2000 от тях са били заклани в църквата.
Зам.-председателят на Европейската комисия и еврокомисар по правосъдие Франко Фратини е изпратил на 12 март писмо до българския министър на правосъдието Миглена Тачева, с което е изискал изчерпателна информация по този въпрос, заяви говорителят на комисаря Фратини Фризо Роскам, предаде БГНЕС. Мнението на ЕК по случая “Батак” е, че България трябва да спазва ангажиментите си и да не насърчава омраза на религиозна или националистична основа.
Междувременно искам да подчертая, че свободата на изразяване включва правото на собствено мнение, както и правото това мнение да бъде критикувано. Смъртните заплахи, омразата, ксенофобията излизат от рамките на законното право на критика и са в пълно противоречие с основните човешки права и свободи, заяви Роскам.
В своето писмо до министър Тачева Фратини е припомнил също ангажиментите, поети от България с подписването на директивата "Телевизия без граници", допълни Роскам. Страната е поела ангажимент, че ще се грижи за пресичането по телевизията и радиото на всякакви прояви на омраза, на расова, сексуална, религиозна и националистична основа, каза още говорителят на комисията.
От Министерството на правосъдието съобщиха, че министър Миглена Тачева ще отговори на запитването на Франко Фратини.

И докато г-жа министърката се поти над отговора бързам да отговоря на г-н еврокомисаря:

1. Не е той човекът, който ще каже на българския народ как да се отнася с мизерниците и предателите си. Може би на институциите може, но на народа - никога.
2. Откъде накъде немският гей и българската .... ще наричат историците ни и народа ни лъжци и то в печатни издания, по интернет и в интервюта??? След като се потърси отговорността им да ни питат и нас;
3. Еврокомисарят първо да поиска обяснение как италианските власти се справят в борбата срещу мафията, както и да поиска италианските власти да се извинят на България за гаврата със Сергей Антонов, защото както има директиви за ТВ, така си има и процесуални закони и двистранни спогодби за отношението към обвиняеми !!!
4. Северен Тирол е австрийски и в този ред на мисли бихме искали да знаем как италианските власти зачитат правата на малцинствата там;
5. Безкрайно се радваме, че г-н комисарят ще навлиза реално в италианската политика. Така при отговорите на поставениете въпроси няма да може да се скрие зад Европейския съюз...

А ето и малко предистория на любопитството на еврокомисаря:

До
Г-жа По­ли­на Ру­си­но­ва
БХК

С И Г ­Н А Л / М О Л ­Б А
за пред­ставл­ява­не пред про­ку­ра­ту­ра­та на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия

От Мар­ти­на Ба­ле­ва, док­то­рант, Сво­бо­ден уни­вер­си­те­т Бер­лин, Ин­сти­тут по ис­то­рия на из­кус­тво­то, Фе­де­рал­на Ре­пуб­ли­ка Гер­ма­ния

Ува­жае­ма г-жо Ру­си­но­ва,

С нас­тоя­щаия сиг­нал и мол­ба се об­ръ­щам към Бъл­гар­ския хел­зинк­ски ко­ми­тет по по­вод ед­но от пос­лед­ни­те из­да­ния на пре­да­ва­не­то “Па­ра­лакс­” на те­ле­ви­зия СКАТ, из­лъ­че­но на 16 юни 2007 г. В рам­ки­те на го­ре­по­со­че­но­то пре­да­ва­не те­ле­ви­зия СКАТ из­лъ­чи офи­циал­но съоб­ще­ние към свои­те зри­те­ли, об­явява­що наг­ра­да от 1000 лв. за то­зи, кой­то на­ме­ри и пре­дос­та­ви моя ли­чен ад­рес в гр.Бер­лин, как­то и моя ак­туал­на сним­ка. Об­ява­та е би­ла из­пи­са­на вър­ху це­лия ек­ран, ка­то ано­ним­нос­тта на ин­фор­ман­та е би­ла га­ран­ти­ра­на. Во­де­щият на пре­да­ва­не­то е зая­вил, че те­ле­ви­зия СКАТ няма да изо­ста­ви те­ма­та във връз­ка с проек­та “Ба­та­к ка­то място на па­мет­та” на Ин­сти­ту­та за Из­точ­на Ев­ро­па към Сво­бод­ния уни­вер­си­те­т в Бер­лин, чии­то ор­га­ни­за­тор бях.

Въп­рос­но­то пре­да­ва­не не е пър­во­то, в кое­то те­ле­ви­зия СКАТ тре­ти­ра ис­то­ри­чес­ки проект за кон­фе­рен­ция и из­лож­ба на те­ма “Ба­та­к ка­то място на па­мет­та”, ор­га­ни­зи­ран от Ин­сти­ту­та за Из­точ­на Ев­ро­па към Сво­бод­ния уни­вер­си­те­т в Бер­лин. Проек­тът, кой­то бе във фо­ку­са на ме­дий­ния ин­те­рес в Бъл­га­рия през ме­се­ци­те ап­рил и май 2007г., бе оже­сто­че­но кри­ти­ку­ван от те­ле­ви­зия СКАТ в се­рия пре­да­ва­ния /по спе­циал­но сед­мич­ни­те руб­ри­ки на пре­да­ва­ния­та “С­по­ред за­ко­на” и “Па­ра­лакс­”/, кои­то съ­дър­жа­ха как­то ху­ли и оби­дни ква­ли­фи­ка­ции, та­ка и от­кри­ти вер­бал­ни зап­ла­хи за фи­зи­чес­ка­та си­гур­ност на ав­то­ри­те на проек­та - Улф Брун­бауер и Мар­ти­на Ба­ле­ва.

Във връз­ка с пре­диз­бор­на­та кам­па­ния на пар­тия АТА­КА за пред­ста­ви­те­ли в Ев­ро­пей­ския пар­ла­мент, на чии­то ми­тин­ги пуб­лич­но е би­ло при­зо­ва­ва­но, как­то вер­бал­но, та­ка и чрез тран­спа­ран­ти за убий­ство­то на два­ма­та ор­га­ни­за­то­ри на проек­та Улф Бру­не­бауер и Мар­ти­на Ба­ле­ва, счи­там, че пре­да­ва­не­то “Па­ра­лакс­” от 16 юни и из­лъ­че­на­та в не­го об­ява за наг­ра­да за из­дир­ва­не на моя ли­чен ад­рес е кул­ми­на­ция в на­ру­ша­ва­не на мое­то неп­ри­кос­но­ве­но лич­но прос­транс­тво и пред­ставл­ява от­кро­ве­но на­ру­ша­ва­не на лич­ни­те ми чо­веш­ки пра­ва.

Счи­там,че пуб­лич­но­то при­зо­ва­ва­не към убий­ство, как­то и из­лъ­че­на­та об­ява са не­до­пус­ти­ми от глед­на точ­ка не са­мо на бъл­гар­ско­то, а и на ев­ро­пей­ско­то за­ко­но­да­телс­тво.

По­ра­ди то­ва се об­ръ­щам към Бъл­гар­ския хел­зинк­ски ко­ми­тет с мол­ба да ме пред­ставл­ява пред про­ку­ра­ту­ра­та на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия за пред­прие­ма­не на необ­хо­ди­ми­те мер­ки за сан­кцио­ни­ра­не на пар­тия АТА­КА и на те­ле­ви­зия СКАТ, как­то и за пре­дотв­рат­ява­не на пуб­лич­ни из­яви и из­лъч­ва­не­то в бъ­де­ще на ма­те­риа­ли, под­буж­да­щи ом­ра­за към моя­та или на ко­ле­ги­те лич­ност. То­ва над­явам се би пос­лу­жи­ло и ка­то сиг­нал за пар­тия АТА­КА и те­ле­ви­зия СКАТ от­нос­но не­до­пус­ти­мос­тта на пуб­лич­ни из­каз­ва­ния и из­лъч­ва­не на пре­да­ва­ния, уро­нва­щи ав­то­ри­те­та, лич­на­та неп­ри­кос­но­ве­ност и чо­веш­ки пра­ва на граж­да­ни­те.

С ува­же­ние: Мар­ти­на Ба­ле­ва

До
Г-жа Ма­рия Сте­фа­но­ва
Пред­се­да­тел
Съ­вет за еле­ктрон­ни ме­дии
Бул.”Шип­чен­ски про­ход” 69 - Со­фия

Ж А Л ­Б А
от Мар­ти­на Ба­ле­ва, док­то­рант, Сво­бо­ден уни­вер­си­те­т Бер­лин, Ин­сти­тут по ис­то­рия на из­кус­тво­то, Фе­де­рал­на Ре­пуб­ли­ка Гер­ма­ния

Ува­жае­ма г-жо Сте­фа­но­ва,

С нас­тоя­ща­та жал­ба се об­ръ­щам към Съ­ве­та за еле­ктрон­ни ме­дии по по­вод ед­но от пос­лед­ни­те из­да­ния на пре­да­ва­не­то “Па­ра­лакс­” на те­ле­ви­зия СКАТ, из­лъ­че­но на 16 юни 2007 г. В рам­ки­те на го­ре­по­со­че­но­то пре­да­ва­не те­ле­ви­зия СКАТ из­лъ­чи офи­циал­но съоб­ще­ние към свои­те зри­те­ли, об­явява­що наг­ра­да от 1000 лв. за то­зи, кой­то на­ме­ри и пре­дос­та­ви моя ли­чен ад­рес в гр.Бер­лин, как­то и моя ак­туал­на сним­ка.

Въп­рос­но­то пре­да­ва­не не е пър­во­то, в което те­ле­ви­зи­я СКАТ тре­ти­ра ис­то­ри­чес­ки проект за кон­фе­рен­ция и из­лож­ба на те­ма “Ба­та­к ка­то място на па­мет­та”, ор­га­ни­зи­ран от Ин­сти­ту­та за Из­точ­на Ев­ро­па към Сво­бод­ния уни­вер­си­те­т в Бер­лин. Проек­тът, кой­то бе във фо­ку­са на ме­дий­ния ин­те­рес в Бъл­га­рия през ме­се­ци­те ап­рил и май 2007г., бе оже­сто­че­но кри­ти­ку­ван от те­ле­ви­зия СКАТ в се­рия пре­да­ва­ния /по спе­циал­но сед­мич­ни­те руб­ри­ки на пре­да­ва­ния­та “С­по­ред за­ко­на” и “Па­ра­лакс­”/, кои­то съ­дър­жа­ха, как­то ху­ли и оби­дни ква­ли­фи­ка­ции, та­ка и от­кри­ти вер­бал­ни зап­ла­хи за фи­зи­чес­ка­та си­гур­ност на ав­то­ри­те на проек­та - Улф Брун­бауер и Мар­ти­на Ба­ле­ва.

Счи­там, че пре­да­ва­не­то “Па­ра­лакс­” от 16 юни и из­лъ­че­на­та в не­го об­ява за наг­ра­да за из­дир­ва­не на моя ли­чен ад­рес е кул­ми­на­ция в на­ру­ша­ва­не­то на мое­то неп­ри­кос­но­ве­но лич­но прос­транс­тво и пред­ставл­ява от­кро­ве­но на­ру­ша­ва­не на лич­ни­те ми чо­веш­ки пра­ва.

Счи­там, че из­лъ­че­на­та об­ява гру­бо про­ти­во­ре­чи как­то на бъл­гар­ско­то, та­ка и на ев­ро­пей­ско­то за­ко­но­да­телс­тво.

По­ра­ди то­ва се об­ръ­щам към Съ­ве­та за еле­ктрон­ни ме­дии за пред­прие­ма­не на необ­хо­ди­ми­те мер­ки за сан­кцио­ни­ра­не на те­ле­ви­зия СКАТ, как­то и за пре­дот­врат­ява­не на из­лъч­ва­не­то в бъ­де­ще вре­ме на ма­те­риа­ли, под­буж­да­щи ом­ра­за как­то към моя­та или на мои ко­ле­ги лич­ност. То­ва над­явам се би пос­лу­жи­ло и ка­то сиг­нал за те­ле­ви­зия СКАТ от­нос­но не­до­пус­ти­мостта на из­лъч­ва­не­то на пре­да­ва­ния, уро­нва­щи ав­то­ри­те­та, лич­на­та неп­ри­кос­но­ве­ност и чо­веш­ките пра­ва на граж­да­ни­те.

С ува­же­ние: Мар­ти­на Ба­ле­ва, М.А.

До
Со­фий­ска ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра
Гр.Со­фия

От
По­ли­на Ру­си­но­ва, юри­ст при
Бъл­гар­ски хел­зин­кси ко­ми­тет
1504 Со­фия, ул. Вър­би­ца 7

Ува­жае­ми г-н/г-жо Про­ку­рор,

Об­ръ­щам се към Вас във връз­ка със сиг­нал, по­лу­чен по еле­ктрон­на по­ща на Бъл­гар­ски хел­зинк­ски ко­ми­тет на 21.06.2007 г. от Мар­ти­на Ба­ле­ва, док­то­рант към Сво­бо­ден уни­вер­си­те­т Бер­лин, Ин­сти­тут по история на из­кус­тво­то и ор­га­ни­за­тор на проект “Ба­та­к ка­то място на па­мет­та”.

Моля с ог­лед Ва­ши­те пра­во­мо­щия да пред­прие­ме­те необ­хо­ди­ми­те дей­ствия, как­то и да ни уве­до­ми­те за ре­зул­та­та от тях.

При­ла­гам:
1.Сиг­нал/Мол­ба до БХК от Мар­ти­на Ба­ле­ва.
2.Ста­тия, пуб­ли­ку­ва­на на www.mediapool.bg и сним­ка, при­ло­же­на към съ­ща­та ста­тия, къ­де­то се виж­да тран­спа­рант с при­зив за убий­ство­то на г-жа Ба­ле­ва.
3.Жал­ба на г-жа Ба­ле­ва до Съ­ве­та за еле­ктрон­нни ме­дии.

26.06.2007 г. С ува­же­ние:
По­ли­на Ру­си­но­ва, юри­ст БХК


Естествено, че Хелзинския комитет... Те откликват само когат са нарушени правата на хомосексуалистите и предателите. Достатъчно е да си спомним колко пот хвърлиха за промените в полза на хомо-тата в НК. Сега се потят и за Балева. Обаче за жертвите в Батак Хелзински комитет няма, не е имало и няма и да има. Само ние им оставаме...  >:( >:( >:(
« Последна редакция: Април 16, 2008, 15:47:45 от Komap »
***Най-редкият човешки жребий е възможността да избираш!***

БГ История